Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Joris GLb1582

author:
Joris, David] (auteur)
title:                             Een Gheestelijck Liedt-Boecxken: Inhoudende veel schoone sinrijcke Christelijcke Liedekens: Oock troostlijcke Nieuwe-Jaren/ Claech ende Lof-sanghen/ ter eeren Godes: alle Oprechte Godt-meenende Lief-hebberen der Waerheyt Christi/ Olden ende Jonghen seer dienstlijck. [cit]
year: [1600 ca.?]
druk/uitgave:
Haarlem?]: Rooman, Gillis?] (druk)
collation: 8o: A-M8
music: without musical notation
number of songs: 32
2 entered in the Dutch Song Database. 30 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D245
Scheurleer: 366 (p. 25-1)
copy used: Gent UB: G 8356
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Gent UB: G 8356
copy/repro. Meertens:
3978 14 Joris (fotokopie)
comment: Suggestie drukker o.g.v. Wieder.
Op fol 86b staat een ballade die geen lied is, bovendien elders nog twee refreinen.
Op folI1r: 'Alsoo dese hier voorgaende Christelijcke Liedekens alle van een Autoor ghemaeckt sijn/ so volghen hier na noch ses/ door andere Liefhebberen der Waerheyt voort-gebracht. Ende noch twee Referynen. Het eerste/ tot lof des Nederlants/ mit sijn Liedekens daer tusschen. Het tweede/ van die duydelijcke Duytsche Sprake/ mit een Ballade daer achter.' Auteurs: Iacob Symonsz., Michael Iansz., Anneken N.
Op folM2v: Eynde des teghenwoordighen Liedt-Boecxkens.
Op folM3r: Een nieu Liedt... by ... Jeuriaen Ketel ...
Eerst in deze herdruk zijn wijsaanduidingen toegekend. Bij de vorige druk staat vaak 'als't beghint': notenwijzend (dus met muzieknotatie).
In de voorreden (niet aanwezig in de eerste druk) staat dat er nog twee liederen zijn toegevoegd. Als reden voor het weglaten van de noten wordt gegeven: (1) voor de meeste zangers waren ze niet nodig, omdat dat weinig mensen de kunst van het notenlezen verstaan, (2) omdat de zanger door de vele herhalingen zo over de pagina('s) heen moest springen, (3) de lengte van de noten kwam niet altijd met de hoeveelheid syllaben overeen, dit omdat de auteur meer op de zinrijke inhoud van zijn lied lette, dan op het aantal syllaben. Als gevolg hiervan heeft men wijsaanduidingen gegeven, "so vele ende so goet alsmen (op dese tijt) heeft konnen vinden". Ook is vaak ruimte opengelaten, zodat een ieder zijn eigen wijsaanduidingen kan invullen. Bovendien is in de voorreden voor een aantal liederen vastgesteld welke gedeelten precies herhaald moeten worden om toch deze melodie te kunnen zingen.
Het in het register genoemde 'Hoort broeders' staat niet op fol6a, maar op 62a, en de reden voor het grotere aantal verwijzingen is dat zowel het lied als het refrein (refereyn ende liedeken) apart genoemd staan, en dan ook nog bij 'refereyn'.
Machiels: Serrure nov 1872 nr. 762.

 
songs in this source (2)


2 drukken:


Joris GLb1576Een Geestelijck [...] [1576-1582]30DBNL.org
Joris GLb1582Een Gheestelijck [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / [1600 ca.?]32 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.