Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

NiGeuLb1578

titel:                             Een Nieu Geuse Lieden boecxken/ Waer inne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher geschiedennis/ [sic] dees voorleden thien Jaren tot noch toe toeghedragen/ eensdeels onderwijlen in Druck wtgegaen/ eensdeels nu nieu byghevoecht. Midtsgaders sommighe schoone Refereynen/ ten seluen Propooste dienende/ hier achterbyghestelt. Nu nieuwelick vermeerdert/ ende ghecorrigeert. Pro Lege, Rege, & Grege. [houtsnede 'Viue le Gues'] Viue Dieu, La Santé du Roy, & la Prosperitè [sic] des Geus.
jaar: [1578?]
druk/uitgave:
Dordrecht]: Canin, Jan] (druk)
collatie: 8o? A-Q8 R4
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 84
20 beschreven in de Liederenbank. 64 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D295 / De Bruin 2008b
gebruikt ex.: Parijs Bibliothèque Nationale: Rés. p. Yi 24
exemplaren (1):
Parijs BN: Rés. p. Yi 24 (olim Yi 1630) (olim Y 6431 Ab)
ex./kopie Meertens:
Afbeelding titelpagina en Wilhelmus in fotoarchief
commentaar: Niet in Kuiper & Leendertz 1924-25.
op schutblad van later datum [?]: Biblioth: GJ: De Servais e 143
(Zie de: Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Monsieur Gaspar-Joseph de Servais; Dont la vente se fera en argent de change de Brabant, et cinq pour cent au-dessus du prix, dans la maison de Messieurs Du Trieu, rue de l'Ecoutette, sect. E, No. 308, à Malines, le 3 Octobre 1808 et jours suivans, le matin à neuf heures et l'après-midi à deux heures. A Malines, Chez P.J. Hanicq, imprimeur-libraire, où l'on distibue le Catalogue au prix d'un franc.: hierin nr 3229 op p238.)
gesigneerd en gefolieerd, 32 regels tekst pp. 11,6 bij 6 cm, bladspiegel 10,5 bij 5,5 cm.
elke pagina bovenmarge 'Geuse Liedekens fol. x. (fol alleen op rechterpagina)
f2 versierrand# Psalmen van Penitentie Ducis | Albani.
f114r #Voor een besluytliedeken/ volcht | van den ganstche handel der Nederla=|den/ ende vanden Val Babylons/ Op de wij=|se: Engelenborch is een Bordeel/ Engelen=|borch is. etc. [inc] Hoort Paus/ ghy grooten Antechrist | U helsche Engelen vol van twist [19 strofen, ondertekend: J. Vander Voort[=f116v gevolgd door sluitornament, maar hierachter custode voor volgende blz.]
f117r Hier volgen die Geuserefereyne/ | (...) 5 stuks
Dan volgt nog onder het bovenschrift 'Geuse Refereynen':
f125v #Een nieu Liedt/ Op de wijse van=|den 79. Psalm/ De Heydenen zijn/ &c. [inc] Wel op Duyuel/ ghy die in Westerlade | Hebt ons ghebracht den spaengiaert | Gods vyande [6 strofen, n.o.]
f126v #Een vry gheleyt na der hellen [geen lied?]: [inc] Lestent droomde my daer ick lach en sliep | Dat Lucifer tot zijnder Poorte wt riep [4 strofen van 20 verzen, mnl/vrl onregelmatig]
f128v blanco [f128r geeft goede custode voor f129r]
f129r Pasquillis , Vergas ende Vitelle quamen te samen al voor de Helle [einde pag: Hier eyndt dat Geuse Liedtboeck
f129v [hand] De Drucker tot den Sanger [hand andersom]
Beminde Sangher/ nademael U.L | den eersten en tweeden Druc is aen=|genaem beuonden/ heb ick met meer=|der blijdt ghepoocht dese derdemael by na | noch eens so veel (alsme speure can) rijc=|ker ghemaeckt ende verdobbeleett [sic]/ ende | meestendeel/ met Summarie voor elc liet | verciert/ tot meerderen verstande der Hi=|storie/ en des lustigen Sangers: daer met | verstaende/ dat de Liedekes Historiwijs/ | so sy deen na dander geschiet zijn/ in sulc=|ker voegen gestelt sal vinden. Doch de 4. | eerste psalmen Albani ordentlick besluy=|tende met die Catholicke 10. Gheboden/ | heb ick eensdeels om des naemswille/ ten | anderen oock/ mits datse diep inde Mate=|rie treden/ voorredewijs de eerste plaetse | ghegheuen. Ende so daer yemant ware/ | die eenighe bequamer hadden/ die hier by | dienden/ die wilse ons behandigen/ want | men sulck werck niet so volcomelick | maken can/ als wy selue wel we=|sche. Doch wilt desen arbeyt/ | na onser cleyner gauen/ te | dancke nemen/ ende | den Heere beuole | blijuen.
hierna : Register 5 blz, niet gefol, wel gesign; laatse stuk register: FINIS + sluitornament, = f[132r] =fol[R4r] 84 liederen, apart register met 6 refreinen (hierin ook 'Lestent') het lied uit de refreinafdeling is niet in het liedregister opgenomen, ook niet in het refreinregister; ook de pasquillis is nergens in opgenomen.

De Liederenbank beschikt niet over een fotokopie of scan van deze bron.

 
beschreven liederen uit deze bron (20)


41 drukken:


NiGeuLb1576Een nieu Guese Liede [...] [1576?]90DBNL.org
NiGeuLb1578Een Nieu Geuse Lieden [...]Dordrecht] / Canin, Jan] / [1578?]84
NiGeuLb1581Een nieu Geusen Lieden [...] 158173 gateway.proquest.com
NiGeuLb1588Een nieu Geusen [...] 158857 gateway.proquest.com
NiGeuLb1592Een nieu Geu-sen [...]'s-Gravenhage / Heyndrick [...] / 159260 gateway.proquest.com
NiGeuLb1598Een nieu Geusen [...]'s-Gravenhage / Heyndrick [...] / 159863
NiGeuLb1601Een nieu Geu-sen [...] 160181 books.google.nl
NiGeuLb1603EEN Nieu Geusen [...]'s-Gravenhage / Jacobsz., [...] / 1603 [1600-1603]63 gateway.proquest.com
NIGeuLb1610Een Nieu Geusen [...]Delft / Schinckel, B.H. / 161063 gateway.proquest.com
NiGeuLb1611Een nieu Geusen [...]Dordrecht / Verhaghen [...] / 1611[74?]
NiGeuLb1614aEen Nieu Geusen Liet-Boeck, [...]Amsterdam / Adriaensz., E. / 161461 books.google.nl
NiGeuLb1614bEen nieu Geusen LietBoec waer [...]Utrecht / Amelisz., J. / 1614 [1606-1614]64 books.google.nl
NiGeuLb(1)1616Eerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 161681 gateway.proquest.com
NiGeuLb(2)1616Tweede Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 161662 gateway.proquest.com
NiGeuLb(1)1620Eerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 162081 gateway.proquest.com
NiGeuLb1621HET Nieu Geusen Liet Boeck, [...]Amsterdam / Lauwersz. [...] / 162160 gateway.proquest.com
NiGeuLb(2)1622Tweede Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 162262
DuGeuLb1624Dubbelt, Nieu Geusen [...]Dordrecht / Schueren, J.G. / 1624149 books.google.nl
NiGeuLb(1)1624aEerste Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 1624 gateway.proquest.com
NiGeuLb(1)1624bEerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Walschert, H. / 1624 books.google.nl
NiGeuLb(2)1624aTweede Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 1624 gateway.proquest.com
NiGeuLb(2)1624bTweede Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Walschert, H. / 1624 books.google.nl
NiGeuLb1624HET Nieu Geusen Liet Boeck, [...]Amsterdam / Otsz., Barent / 162481 gateway.proquest.com
NiGeuLb1625Een nieu geusen [...]Enkhuizen / Palenstey [...] / 1625
NiGeuLb1626Een nieu Geusen [...] 162678 books.google.nl
NiGeuLb1629Een Nieu Geusen [...]Dordrecht / Reyersz, [...] / 162979 gateway.proquest.com
GeuLb(1)1642aGeuse Lietboeck, Waer in [...]Amsterdam / Janzsz, Broer / [1642]88 gateway.proquest.com
GeuLb1642bGeuse Liet-boeck, Waer in [...]Amsterdam / Janzsz, Broer / [1642 ca.] gateway.proquest.com
GeuLb1643Geuse L[ietboec] Waer in [...]Dordrecht / Reyers, I. / [1643 ca.]86 gateway.proquest.com
NiGeuLb(2)1643Het tweede deel, Van 't Geuse [...]Amsterdam / Smient, O.B. / [1643 c.]73 books.google.nl
GeuLb1645Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Feermans, [...] / 1645 books.google.nl
NiGeuLb(3)1645Een Nieu Geuse Liedt-Boeck, [...]Haarlem / Tinneken, [...] / 164557 gateway.proquest.com
GeuLb1656Geuse Liet-boeck, Waer in [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 1656 books.google.nl
GeuLb1659Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Reyers, wed. I. / 1659 gateway.proquest.com
GeuLb1661Geuse liet-boeck, waer in [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 166180 objects.library.uu.nl
GeuLB1668Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Reysers, [...] / 1668 gateway.proquest.com
GeuLb1671Geuse Lietboek, Waer in [...]Amsterdam / Groot, M. de / 1671 gateway.proquest.com
GeuLb1683aGeuse Lietboek, Waer in [...]Amsterdam / Groot, [...] / 168381DBNL.org gateway.proquest.com
GeuLb1683bHET Geuse Liedboek, Waer in [...]Utrecht / Poolsum, [...] / 1683 books.google.nl
GeuLb1687HET Geuse Liedt-Boeck, Waer [...]Dordrecht / Onder de [...] / 168784 gateway.proquest.com
Geuzenlb1924Het geuzenliedboek; naar de [...] 1924-1925238
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.