Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

OTrompetje1788

title:                             HET ORANJE-TROMPETJE, BLAAZENDE EENIGE LIEDJES, OP DE GELUCKIGE OMWENDING DER PUBLIEKE ZAAKEN IN HOLLAND
address: TE AMSTELDAM, By J.H. Trop en S. en W. KOENE, Boek- en Papierverkoopers. MDCCLXXXVIII
year: 1788
druk/uitgave:
Amsterdam: Trop, J.H.
Koene, S. en W.
music: without musical notation
number of songs: 8
8 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Oranjegezinde liedbundel
Scheurleer: 3626 (p. 234-1)
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)

 
songs in this source (8)