Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

RijperLb1624

author:
Claes Jacobsz. (samensteller)
title:                             Het Rijper Lietboecxken Inhoudende hondert Schriftuerlijcke Liedekens, dewelcke noyt voor desen in druck en zijn gheweest. Met noch vijf oude welbekende Liedekens hier achter by gevoecht. Mitsgaders oock twee stichtelijcke Predicatien: Een vande wijse ende dwase Maechden, ende dander over de woorden Esaias 38. Bereyt u huys want ghy moet sterven. Noch een Christelijcken Sendtbrief seer troostelijck voor de ghene die in droefheyt sijn, over het afsterven van hare lieve vrienden, oock seer leerachtich voor eenen yeghelijck om tot sterven hen wel bereyt te maecken
address: t'Amstelredam, Gedruckt by Barent Otsz. voor Claes Jacobsz. woonende inde Rijp, inde Laecken-winckel, Anno 1624.
year: 1624
druk/uitgave:
Amsterdam: Otsz., B. (druk)
De Rijp: Jacobsz, Claes (uitgave)
collation: 8vo A-2D
music: without musical notation
number of songs: 114
114 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Porteman 2008, p. 471 / Schl, p. 701
Scheurleer: 701 (p. 44-2)
copy used: Amsterdam UB: OTM: OK 62-6798
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (2):
Amsterdam UB: OK 65-1113:2
Amsterdam UB: OTM: OK 62-6798
comment: In het voorwoord, ondertekend op 25 augustus 1624 door Claes Jacobsz., de samensteller van deze bundel, wordt uitgelegd waarom de auteursnamen niet zijn gepubliceerd.
Na de liederen volgt een besluit waarin wordt uitgelegd waarom deze [geestelijke] liedjes op wereldlijke wijzen worden gezongen.

 
songs in this source (114)


7 drukken:


RijperLb1624Het Rijper Lietboecxken [...]Amsterdam / Otsz., B. / 1624114DBNL.org books.google.nl
RijperLb1636-37HET RYPER Liedtboecxken, [...]De Rijp / Jacobsz, Claes / 1636-1637182DBNL.org gateway.proquest.com
RijperLb1657Het Rijper liedt-boecxken, [...]Alkmaar / Boerman, R.J. / 1657184 books.google.nl
Rijper Lb1664HET RYPER Liedtboecxken, [...]Alkmaar / Moerbeeck [...] / 1664 gateway.proquest.com
RijperLb1669HET RYPER Liedt Boecxken, [...]Zaandam / Willemsz. [...] / 1669-1670148+ gateway.proquest.com
RijperLb1693Het Ryper Liedt Boecxken/ [...]Zaandam / Willemsz, [...] / 1693183 gateway.proquest.com
VERWIJZINGHET RYPER LIEDBOEKJE, [...] 1716 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.