Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
genre:                                        

praise song

category: religion
[no definition available yet]

Genre praise song: 7984 songs.


voorbeeld 1

Een Lofsangh der Jonckfrauwen Mariae

Myn siel' maeckt groot den Heer,
Myn gheest verhueght hem seer,
In mynen Godt vol trauwen.
Hy is myn saelicheit,
End wil oock die kleynheit,
Syner dienstmaeght aenschauwen.

Siet hierom sullen my,
Alle gheslachten vry,
Wel ghelucksaeligh achten:
Want onse Godt seer goet,
Groote dinghen nu doet,
Doer sijn handt sterck in krachten.

Heyligh is sijne naem,
(etc.)

Uit: Petrus Datheen, De Psalmen Davids, ende ander lofsanghen (1566).

Deze Lofzang van Maria, ontleend aan het Evangelie van Lucas, wordt in het Latijn 'Magnificat' genoemd.
naar dit lied