Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

Christuslied

categorie: godsdienst
lied gericht tot Jezus Christus, of over het leven van Jezus Christus. Veel liederen over Christus hebben evenwel een eigen genre-aanduiding. Over Christus' geboorte gaan kerstlied, adventslied en nieuwjaarslied. Een lied over zijn lijden en sterven is een passielied, over zijn intocht in Jeruzalem palmpasenlied, over zijn herrijzenis een paaslied en over zijn hemelvaart een hemelvaartslied. Een lied dat een episode uit Christus' leven aan de hand van een bijbelpassage vertelt, wordt een bijbels historielied genoemd.

Genre Christuslied: 195 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Ghy Christen broeders te samen
Wilt aenhooren een liedeken recht
Vol hoochprijselijcke namen
Van den sone Gods ghesecht
Aenschout die schrift al na den gheest
Op dat ghy recht moecht bekennen
Dat hy van tbeghin is gheweest. (Mich.v.)

Inden eersten wilt aenmercken
Hoe Christus is dat goddelijck woort (Ioan.i.)
Daer door zijn Vader ghinck wercken (Eph.iij.)
In den beghin soo wy hebben ghehoort (Collo.i.)
Als Godt hemel ende aerde fundeerde reijn (Gene.i.)
Soo was dit woort by hem verheven
Een metten Vader ghemeijn. (Ioan.x.xiiij.xvij.)

(enz.)

Doopsgezind lied over de menswording (incarnatie) van Christus, uit: Veelderhande schriftuerlijcke liedekens (Antwerpen 1552-1554). De afkortingen tussen haakjes zijn marginalia die naar bijbelpassages verwijzen.
naar dit lied
Van het Hoochweerdich allerheylichste Sacrament des Autaers.
Op de wijse: Och Amsterdam ghy doet my pijn.

Christe warachtich Pellicaen,
Een Pellicaen ghepresen,
Ons vlees hebt ghy ghenomen aen,
Ghy wild' ons broeder wesen:
Ghy hebt u borst open ghedaen,
U bloet hebt ghy uyt laten gaen,
Om ons al te ghenesen.

Ghy zijt voorwaer dat eeuwich broot,
Fonteyn van d'eeuwich leven:
Al zijn wy naer de siele doot,
Door u soo wordt verdreven
Alle ghebreck, en alle noot:
Die u ontfanght, al is hy bloot,
Rijckdom wort hem ghegheven.

(enz.)

Lied over het sacrament des altaars (eucharistie) uit het katholieke liedboek Het prieel der gheestelicker melodiie (1617). Evenals volgens het volksgeloof de pelikaan haar jongen met haar bloed voedt, zo heeft Christus zijn bloed voor de mensen gestort.
naar dit lied