Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

antwoordlied

categorie: formele genres
lied waarin antwoord wordt gegeven op een ander lied of op een vraag. Vaak is het een gedetailleerde reactie op bijvoorbeeld een (liefdes-)klacht of een politiek lied. Dan wordt op dezelfde melodie strofe voor strofe antwoord gegeven. Een bijzondere vorm is het tegenlied, waarin het tegendeel wordt beweerd als in het voorafgaande lied. Een lied waarin twee of meer personen om beurten aan het woord zijn, is een dialooglied.

Genre antwoordlied: 308 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

XXIII Een eerlijk [eerbaar] Vrijsters antwoort-lied
Stem: Van een eerbaer vrou en haren man, &c.

1. Nu hoort mijn vrient gepresen
Na dien ghy hier vermaent,
Van mijn beteutert wesen,
En mijn verschrickt gedaent,
Mijn wanghen nat betraent
Die moet ick eerst af drooghen:
De anxst die 't herte waant
Maeckt beecken van mijn ooghen.

2. Al wat ghy hebt gedreven
Is redelijck en goet
Na d' kuntschap (o mijn leven)
Die 'k heb van u ghemoet:
Maer laest was hier een bloet
Die my van u yets zeyde
't Welck ick soo heb begroet
Dat hy met schaemte scheyde.

Uit G.A. Bredero, Boertigh en amoureus en aendachtigh groot Liedt-boek (1622). In dit lied geeft een meisje strofe voor strofe, en op dezelfde melodie, antwoord op het volgende lied van haar minnaar, dat elders voorkomt in Bredero's liedboek:

Liedt
Op de Wyse: Al van een eerbaar vrou en hare Man

1. Seght my, seght my Vriendinne
Waarom verbercht ghy u?
Om dat ick u beminne
Syt ghy daarom soo schuu?
Het schijnt ghy crycht een gruu,
Als ghy my siet aencoomen
Laat my toch weeten nu,
Wat u voor my doet schroomen.

2. Heb ick buyten t'behooren
Teghen u sin ghedaen?
Dat u verweckt tot tooren,
Ay doet my dat verstaan,
Een valsche Tongh of waan
Kan somtijts veel quaats wercken:
Daarom wilt u beraan,
En op de waarheydt mercken.

naar dit lied
Tegen-liedt van een trouwen-gesinde vryster, het houwelijken aenradende.

1. Wat mag ons gespeel [vriendin] bewegen
My het trouwen af te raen?
Neen, ick kan het niet verstaen, [begrijpen]
Want 't en komt my niet gelegen
Af te slyten mijne jeugt
Sonder vrugt en sonder vreugt.

2. Nu dan, stelt u [maak je klaar] om te trouwen,
Wie daer zijt een rap gesel,
Waerom vreesje voor gequel?
Daer en is geen aert van vrouwen
Die niet haer vermaeck en heeft
Als men reden plaetse geeft.

3. Soo [Als] een kalis [arme luis] trout een rijcke [rijke vrouw],
't Jan! die isser dan wel aen [die heeft mazzel]
(enz.)

Uit Jacob Cats, Alle de wercken (1712). In dit lied pleit een meisje voor het huwelijk, nadat haar vriendin het even daarvoor heeft afgeraden:

Liedt van een trouw-hatende vryster, het houwelijken afradende

1. Ons gespeul1 wil enckel trouwen,
Wat magh 't meysjen overgaen?2
Sy en wil het niet verstaen
Dat'et haar sou mogen rouwen;
Neen, by haer en is geen schroom,
't Is al boter tot den boôm.3

2. Jongmans, laat u niet verblinden,
't Bruilofs-bed is niet soo soet
Als men u gelooven doet;
Gy sult met'er daet bevinden
Dat noyt man soo wel en trout
Dien het niet by wijlen rout.

3. Wilje gelt en goet bejagen,
Als gy selfs niet rijck en zijt:
(enz.)

De twee liederen zijn in dezelfde versmaat geschreven, ongetwijfeld op dezelfde melodie.


naar dit lied