Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

gezongen catechismus

categorie: godsdienst
lied waarin de belangrijkste bepalingen van de leer van een godsdienststroming worden opgesomd.

Genre gezongen catechismus: 7 liederen.


voorbeeld 1

Een liedt, waer in cortelijck den gheheelen Chatechismus begrepen is.

Op de wijse: Nun freucht euch lieben Christen.

Laet ons nu Christenen blijde zijn,
En van heelen herten singhen,
En oock met sinne belijden fijn,
Godts woort voor allen dinghen:
Dat ons van Godt ghegheuen is,
Ghedeylt in vier Hooftstucken fris,
Catechismus ghenamet.

Gods wille toocht dat eerste deel,
In die Gheboden beschreuen,
Godt vreesen en betrouwen heel,
Den naesten minnen int leuen,
Waer met u Godt leert leuen recht,
En al u sonden bekennen slecht,
U tooghende doot en leuen.

Daerop volcht der ghenaden woort,
En troost den sondaer weder,
Dit stelt ons Jhesum Christum voort,
Ghehanghen aen den cruyce neder,
Betalende voor ons, ons schult,
Des Wedts gheboden hy veruult,
En schinckt ons weder dat leuen.

Ten derden dwingt ons dese leer,
Tot Godt den Vader weenen,
En met vertrouwen bidden seer,
Dat hy ons wil verleenen,
Sijn Goddelijcke hulpe ende macht,
Waer door zijnen wille wordt volbracht,
Oock wel op deser aerden.

Twee Sacramenten in zijn woort,
Gheeft ons Christus onghespleten,
In zijnen doot diet eerste oorboort,
Wort eens ghedoopt, sonder vergheten:
Dat Christus eenen dieren schat,
Ons gheuet in dit Watervat,
En vercrijghet alle ghenade. /

Wy eeten oock en drincken vry,
Dat Lijf en Bloet Christi op erden,
Twelck leuendich maeckt en oock daer by,
So dat wy stercker werden,
Om sonde, doot, en duyuel zaen,
Sonder vergaen, te wederstaen,
Al costet goet, lijf, leuen. Amen.

Uit: Een hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H. propheete David (Frankfurt [eigenlijk Wezel] 1565), de Nederlandse vertaling van het Lutherse 'Bonner Gesangbuch', 1550.


naar dit lied