Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

gezongen geloofsbelijdenis

categorie: godsdienst
de artikelen des geloofs, berijmd en op een melodie gezet (bij de protestanten), dan wel een volkstalige versie van het Latijnse Credo ("Ik geloof", bij de katholieken).

Genre gezongen geloofsbelijdenis: 74 liederen.


voorbeeld 1

SYMBOLVM APOSTOLORVM. Dat is, Een korte bekentenisse des waeren Christlicken gheloofs.

Ick gheloov' in Godt vader almachtigh,
Die hemel en d'eerde schiep waerachtigh.
End in Jesum Christum sijn Soon' alleyn,
Onsen Heer, ontfangen doer s'gheests kracht reyn,
Gheboren van Maria die maeghdt reyn,
Onder Pilatus leedt hy in ootmoet.
Hy starf aen't kruys, voor ons heeft hy betaelt,
Men begroef hem, Hy is ter hell' ghedaelt.
Ten derden daeghe verrees hy voorwaer:
End is ghevaeren ten hemel daernaer,
Hy sitt ter rechterhandt des vaders krachtigh,
Die't al regiert ende bewaert eendrachtigh.
Van daer sal hy kommen richten met een,
Die levenden end die dooden met een.

Ick gheloov' in den heylghen Gheest ghepresen,
Datter een Christen kerck' is end sal wesen,
Een versaemlingh der gheloovighen t'saeme,
Een ghemeynschap der heylighen bequaeme.
Een verghevingh van onsen sonden al,
End dat dit vleesch heerlick verrysen sal,
Een eewigh leven t'welck wy sullen erven.
Op dit gheloof wil ick leven end sterven.

Uit: Pieter Datheen, De Psalmen Davids, ende ander lofsanghen (1566).
naar dit lied