Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
genre:                                        

mourning song

category: emotions
[no definition available yet]

Genre mourning song: 324 songs.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Gezang op de dood van Maria-Theresia
Keizerin van Oostenrijk
Stemme: Komt jonge dochters hoort mijn klacht.

1. Hemel, ach! wat droeve maren
Hoort men thans uit Oostenrijk,
'k Zal 't met angst hier openbaren
't Is al rouw die men verspreidt.
't Is onz' keizerin verheven, bis.
't Is Marie-Theresia,
Ach! zij is niet meer in 't leven
Dat haar d'hemel schenk genĂ¢.

(enz.)

Uit: liedblad van ca. 1780. De keizerin overleed in november 1780.

naar dit lied
S.V.B. Claegh-liedt,
Over de onrype Dood vande Recht-Edele Iuffrou M.V.B. syn Nieusgetroude.
Stemme: Twas a youthful knight, w[hi]ch loved a galjant Lady. Ofte: Soder yemand vraeghd wie hier leyd begraven? &c.

1. Blydschap, van mijn vliet,
Laet ick mijn be-reyen,
Om mijns siels verdriet,
Droevigh te beschreyen;
Want ick in mijn jeughd
Heb mijn uyt-verkoren,
Al mijn hooghste vreughd
en vermaeck verloren.
Barst uyt bracke dou!
Ach! ick smelt in rou,
Als ick overdenck met smart,
Dat de schoone Vrou,
Dien den Hemel wou,
Mijn te plaetsen in mijn hart,
Daer op ick had gheslaghen
't Opperst van mijn behaghen;
Dien ick hiel voor al myn lust,
Is in haer jonghe daghen,
My vande Dood ontdraghen
Naer d'onendelyke rust.

2. Ach! als ick haer deughd (enz.)

Uit: J.J. Starter, Friesche Lust-hof (1621). Lied in de mond gelegd van Jonker Sibrandt van Burmania Upckesz, holtvester van Friesland (? 1639). Hij was in Leeuwarden op 20 nov. 1618 met Magdalena van Bootsma getrouwd, die 23 aug. 1619 (?) in het kraambed stierf.naar dit lied