Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
categorie:

godsdienst

liederen aangaande de godsdienst, hetzij liturgisch van aard of voor gebruik buiten de kerk. Zie ook de categorie "jaarkring" met de liedgenres adventslied, kerstlied, nieuwjaarslied, driekoningenlied, palmpasenlied, paaslied, pinksterlied enz. Vrijmetselaarslied is ingedeeld in de categorie "groepen".

genreomschrijving
geestelijk liedin beginsel een lied aangaande de godsdienst dat buiten de kerk wordt gezongen, niet als [...]
christelijk liedhetzelfde als geestelijk lied.
bespiegelend liedlied waarin een wereldlijk of geestelijk onderwerp aandachtig wordt bezien, overwogen of [...]
moralistisch liedlied met een moraal (zedenles), die meestal in de laatste strofe wordt gegeven naar aanleiding [...]
devoot liedniet-schriftuurlijke, persoonlijke, vrome uiting van liefde tot en geloof in God,waar een [...]
inkeerliedopgenomen onder devoot lied.
glossenliedgeestelijk lied in de volkstaal, geënt op een Latijns gezang waaraan her en der Latijnse [...]
antifoongregoriaans gezang ter omlijsting van de psalmodie, of daar een volkstalige bewerking van.
gloriazie loflied.
gebedgesproken of stil gebed, in elk geval niet hardop gezongen. Vgl.
gebedsliedlied waarin God, Jezus, Maria of een ander goddelijk of heilig wezen rechtstreeks wordt [...]
morgenliedlied dat 's ochtends wordt gezongen. Vooral in het geestelijke domein, als morgengebed, [...]
ochtendliedhetzelfde als morgenlied.
avondliedlied dat 's avonds wordt gezongen, meestal als gebed voor het slapen gaan. Een enkele keer ook [...]
avondgebedzie avondlied.
dankliedlied waarin dank wordt uitgesproken, bij voorbeeld aan God voor/na de maaltijd. Zie ook
gratieliedzelfde als danklied.
sequenssequentia: een van oorsprong liturgisch Latijns geestelijk gezang met de muzikale vorm [...]
gezongen onze vaderberijmde, metrische versie van het gebed "Onze vader", bedoeld om te zingen.
mystiek liedlied waarin de zanger uiting geeft aan zijn of haar hartstochtelijke streven naar de [...]
lofliedlied waarin lof wordt geuit op een al dan niet goddelijk persoon of een zaak. Dit genre kan [...]
Christusliedlied gericht tot Jezus Christus, of over het leven van Jezus Christus. Veel liederen over [...]
Marialiedlied over Maria (de moeder van Jezus Christus) of aan haar gericht. Liederen op haar [...]
heiligenliedverhalend of bespiegelend lied over een of meer specifieke heiligen, doorgaans gekoppeld aan [...]
pelgrimsliedlied gezongen door pelgrims tijdens de bedevaart.
bedevaartsliedhetzelfde als pelgrimslied.
psalmtekst van een psalm uit de Bijbel, vertaald in de volkstaal, meestal op rijm en in een [...]
gezongen tien gebodende tien geboden van Mozes, uit de Bijbel, berijmd en op een melodie gezet.
bijbels lofliedopgenomen onder loflied.
bijbels historieliedlied dat een geschiedenis uit de Bijbel vertelt, zoals de verhalen van de verloren zoon, Tobit [...]
schriftuurlijk liedlied dat in belangrijke mate gebaseerd is op een of meer bijbelcitaten. De vindplaatsen zijn [...]
martelaarsliedverhalend lied over of loflied op één of meerdere martelaren, uit de oud-christelijke, [...]
vermaanliedlied waarin de aangesprokene aangesproken wordt op zijn slechte gedrag en vermaand wordt, [...]
zendingsliedlied ter bevordering van de zending in de zin van de verspreiding van het [...]
opwekkingsliedNederlandse versie van de gospel hymn: een eenvoudig, geestdriftig geestelijk lied voortkomend [...]
gezongen geloofsbelijdenisde artikelen des geloofs, berijmd en op een melodie gezet (bij de protestanten), dan wel een [...]
gezongen catechismuslied waarin de belangrijkste bepalingen van de leer van een godsdienststroming worden opgesomd.