Souterliedekens1540a fC7r nr. 20

Den .xx. psalm hooch te singhen. Domine in virtute tua leta
De koning zal hem verblijden / O heer God in uw kracht


audio