HsDHNMI KluisD17 [p70] nr. 28

Hoah iechs nicht lang gesoat / Doas kee Mensche noah mier froat [Hab ich's nicht lang gesagt / Dass kein Mensch nach mir fragt]