Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Japix, G. (auteur)
title: Dy segste psalme. Yen Psalme Dâvids: fore oerste Sjong-Maester, op Neginoth, op de Scheminith
first line: Al jeld'ne' och! Jo mijn suwnen / t'Oon-hietgjen azz' jiet-uwnen all songs with this text 
text norm: Al jilde och Jo myn sûnen 't Oanhjitsjen as de jit-ûnen (1 song)
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 006
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Psalm 006 Datheen (205 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
3a 3a 3B 3c 3c 3B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
record ID: 40777

source:

siglum:Japix FR1681 (1681)
title:Friesche Rymlerye In trye dielen forschaet: d'Erste binne Ljeafd in Bortlycke [...]
page: p187 (song number 66)
copy used: Den Haag KB: 848 A 16
available: scan of the full source (objects.library.uu.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren