Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWyl 't gorglend keeltje / Van 't Filomeeltje Charmante Blonde  
Dit tweede deel word opgedraagen Aan hen, dien 't [...] Charmante blonde
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p0 [nr. 1]Beminnaars van het Bacchus Feest, / Die, zo gy [...] Bacchus Feest  
Aan de BACCHANTEN Feest van Bacchus
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p1 [nr. 2]Myn Wyf zit weêr by Grietje Flodder, / En ik [...] Myn man zit in de kroeg te zuipen  
Wat is een dronke WYF / Een onnut tydverdryf!
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p5 [nr. 3]
.4a.4B.4a.4B.4cKom, waardig Engelinnetje, / Vergode Herderrinnetje Cupido zegepraalende  
DE VERLIEFDE MINNAAR
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p8 [nr. 4]'k Voel my in dit Herfstsaizoen / Door de [...] Kloris, die myn hartje rooft  
HET JAAGERTJE Het Haagse officiertje
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p9 [nr. 5]'t Geschater, / 't Geklater Engelsche Jalouzy  
DE DOOD VAN JAN KREDIET Engelse jaloezie
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p11 [nr. 6]Bacchus had my laatst geschonken / Van zyn [...] Kleine Jalouzy  
Cupidoos baldadigheid, / Door de kleine Mie bepleit Kleine jaloezie
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p13 [nr. 7]Heeft dan de dood, helaas! uw' levenslamp [...] Hoe lang is 't wel geleên, ô schoone Julia!  
OP HET AFSTERVEN VAN KATRYN Hoe lang is het wel geleden ach schone Julia
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p14 [nr. 8]Zou ik van daag niet vrolyk kermis houden? / [...] Mars van Oranje Gelderland  
DE KERMISKWANT Mars van Oranje Gelderland
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p16 [nr. 9]'k Ben al weder myn geldje kwyt, / De Lotery is nu uit Dolle Brabander  
DE ONGELUKKIGE LOTERY-SPEELDER De dolle Brabander
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p18 [nr. 10]Wie zou thans zyn vreugde spaaren, / En Orestes [...] Wat is ons al vreugd gegeven  
Verjaarzang Wat is ons al vreugde gegeven
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p20 [nr. 11]Kom, kom dansen wy een' dans, / Hand aan hand, [...] Dansons, dansons un balet  
Ronde-dans. Gevolgd naar het Fransche
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p21 [nr. 12]Wel, Pietje, zyt gy daar? dat's goed; / Kom, wil [...] Ach! wat behaagt het fluite-spel  
Lysje heeft byzonder pret / In haar Pietjes Klarinet Ach wat behaagt het fluitspel
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p22 [nr. 13]Beminnlyk beeld, vergode Ziel! / Aardschëngel, [...] ô! Daar de zil'vre Water-stroom  
De hoopende minnaar O zielsverrukte avondstond
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p24 [nr. 14]
a b a bZwicht, looze Pronkster: begeef u tot vluchten / [...] De Boer op Klompen  
De verstoorde minnaar De boer op klompen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p25 [nr. 15]ô Verbrust! / Ik heb lust De vriessche Boer  
De zwierbol De Friese boer
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p27 [nr. 16]
2A 2A 5b 2C 2C 4C 5b 4D 5D 5D.1E.1E.1E 1E [...]Indien gy trouwen wilt, / Ziet toe met Arends oogen Pour quoi vous plaignez vous  
't Is haast getrouwd, / Dat lang berouwt Pourquoi vous plaignez-vous
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p29 [nr. 17]Het Wyf is voor den Man gemaakt, / Gelyk de Man [...] De Man is voor het Wyf gemaakt  
Het één en 't ander / Voegt by elkander De man is voor het wijf gemaakt
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p33 [nr. 18]Bruidjelief, 't is van daag krek den tyd / Dat ik [...] Doris staat my in 't minste niet aan  
De jaarige bruid Doris staat mij in het minst niet aan
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p34 [nr. 19]De Vrindschap is een edel pand, / Ja 't is de [...] Het best dat men op aarde vind  
Lof der vrindschap Het beste dat men op aarde vindt
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p35 [nr. 20]'k Wil beminnen, streelen, kusschen / Een [...] Waarom zouden wy niet drinken?  
De blaakende minnaar Waarom zouden wij niet drinken
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p37 [nr. 21]Al wie Harddraavery bemint / Komt by mooi Saar Wie heeft ooit grooter gek gezien?  
De harddraavery Wie heeft ooit groter gek gezien
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p39 [nr. 22]Wyl ik gegeeten heb, dunkt me is 't tyd / Dat ik [...] Puisque je vivez au jeu fini  
Kalk en steen metzelt wel Puisque je vis
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p42 [nr. 23]'k Heb een Glas met Wyn, helaas! gebroken / Toen [...] 'k Heb van nacht zo bitter leggen droomen  
ô Griet, ô Griet! / 'k Bid sla hem niet
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p42 [nr. 24]Geen gezelschap kan my streelen: / Geen [...] Lief, 'k zal u zo dikmaals kussen  
Gemeenzaam, / Schoon éénzaam Ik zal u zoveel kusjes geven
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p45 [nr. 25]
4a 2a 4B 4a 2C 2CSa, vat aan! / Kom, laaten we als Vulkaanen in het rond Mars van Prins Eugenius  
Tabak en Wyn / Doen vrolyk zyn Mars van prins Eugenius
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p47 [nr. 26]Ik hoop / Dat ge in uw' gantschen levensloop Mars van Oxenstirn  
Bruiloftszang Mars van Oxenstierna
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p48 [nr. 27]Men hoort den Amstel-Schouwburg pryzen / En [...] 't Feest van Flora  
Lof des Amsterdamschen schouwburgs Feest van Flora
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p51 [nr. 28]Juffertjes, die Hondjes streelen / En die [...] De zevensprong  
Les sept sauts
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p53 [nr. 29]ô Zilvren Rynstroom, 'k meng myn traanen, / Al [...] Wanneer zal ik eens troost ontfangen?  
LYKZANG Wanneer zal ik eens troost ontvangen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p55 [nr. 30]


1-30 of 103

first
next 30
last

tabelbreedte