Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGhy Predicanten roept nu al / Het pausdom is een [...] Vader ons int Hemelrijck  
Het eerste Vragh-Liedt Onze vader in hemelrijk
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fA2r [nr. 1]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CGhy Predicanten alle ghelijck, / Wat roemt ghy u [...] Vader ons int Hemelrijck  
Het tweede vraegh-liedt, of die nieuwe [...] Onze vader in hemelrijk
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fA3r [nr. 2]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CGhy Predicanten roept verbreyt / Alleen u leer [...] Vader ons int Hemelrijck  
Het derde Vraegh-liedt, of oock yemant door het [...] Onze vader in hemelrijk
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fA4v [nr. 3]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CEen Zee vol stuere baren, / Vol onweer ende wint Wilhelmus van Nassouwe  
Een nieuw Liedeken van de heylighe kerck Wilhelmus
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fA5v [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DHollandt waer is ghebleven, / U goedertieren aerdt Wilhelmus van Nassouwe  
Wilhelmus
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fA6v [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DUwe leer is niet soo puere / Valsche ketter als [...] Waer u lief alsoo peure, / valsche werelt [...]  
Een nieu Liedeken Si c'est pour mon pucelage
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fA7v [nr. 6]
4a 4B 4B 4a 4C 4CGhy menschen die niet meer ghelooft / Dan in den [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Apenspel ende menschen insettinghe Geef mij te drinken naar mijn dorst
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fA8v [nr. 7]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CEen goet Christen Mensch wort hy genaemt / Die [...] Maximiliaenus de Bossu  
Christelijcke Leeringhe Es ist das Heil uns kommen her
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fB2r [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dO Vader, o Soon, o Heylighe Geest, / Zijt ons [...] Gheeft Jesus te kussen aen uwen mondt  
De Litanien van onse L. Vrouwe Geef Jezus te kussen aan uw mond
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fB7r [nr. 9]
.4A.2b.4A.2b.4C.4CWat zal ick gaen Beginnen / Maria Maget zoet Sonatemi un Balletto  
Van onse L. Vrouwe Sonatemi un balletto
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC3r [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.2E.2E.4ESpaart O Heer u slave swaer belaen / Die nu leit [...] Als Garint zijn Oogjes open dee  
Op den 50 Psalm Davids: Miserere mei deus Als Garint zijn oogjes open deed
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC4r [nr. 11]
5A 7A.3B.1B.1C.3D.3D.1C.3E.1EMyn vrienden, O vrienden laet dalen u gesicht / [...] Sulamite Keert weeder  
Voor de Zielen in 't Vagevier Amarilli mia bella
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC5r [nr. 12]
3a.3B.4a.5c.3c.2d.3d 2a 2a 2a 2eNu heb ick het leven adieu gezeyt, / En tree inde [...] Na na Kindeken klein  
Voor de Zielen O herders al zoetjes al zonder getier
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC5v [nr. 13]
.4A.3A.3B.3B.3C.3C.5D.5DWeest gegroet Maghet Marie / Met des Engels [...] Roosemondt die Lagh gedoocken  
de eerste blyde misterien ter eeren De Bootschap [...] Rozemond die lag gedoken
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC6r [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4C 4CStaat op mijn ziel, wilt ras ontwaecken, / Went [...] Lestmaal ginck ick op eenen Morghen  
De 2. Misterie. Op de visitatie, vande Heylighe [...] Cette cruelle
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC6v [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.2c.2D.2c.2D.3DO Nacht O soete Nacht / 'T gehele Jaer verwacht Hoe langh ist Muysjen vry  
De 3. Misterie. Op de Gheboorte CHRISTI C'est trop courir les eaux
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC7v [nr. 16]
.3A.3A.6B.6BSyon wil nu ras ontwaecken / En doet op u droef gesicht Jesus naem komt laet ons looven  
De 4. Misterie. Op onse L. Vrouw-Lichtmis O faux monde ?
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC8r [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4E 4EDie gaat wand'len, en moet reisen, / Wilt dan preisen Poliphemus aende strande  
De 5. Misterie. Christus onder de Doctoren Polyphemus aan de stranden
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD1r [nr. 18]
4a 2a 4B 4c 2c 4BMijn ziele, Gods bemindt / Ras spoedig, op; ter vlucht Hoe kom ick inden Rouwe  
De 6 en 1. Droef Misterie. Christus in 't Hofken Ik had een allerliefste
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD2r [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DVerschrickt gy Eelementen al! / Och! davert [...] Florida soo het wesen mach  
de 7 misterie. Christus gegeeselt. Florida zo het wezen mag
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD2v [nr. 20]
.4A.4A.3b.4C.4C.3bHemelsche krachten scheurt! / Siddert, en beeft O [...] Cupido geeft my raed  
De 8. misterie. Christus wordt ghekroondt Cupido geef mij raad
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD3r [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3DStort tranen beken, dorre Harsen [?] / Mijn Jesu [...] Hoe leg ick nu in desen Ellende  
De 9. Mistere. Geestelijck Liedeken vande Kruys [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD3v [nr. 22]
.4a.4B.4a.4B.4c.4cOch Son, bedeckt u hooft! / O Maen, u licht verdooft Ach ongheluckighe Dagh  
De 10. Misterie. Christus Ghecruyst Och ongelukkige dag
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD4v [nr. 23]
.3A.3A.4A.4B.4BVoor 't beginsel vanden dach, / Eer de Son begon [...] Flora ydel is u Roem  
De 11. en eerste Gloriose Misterie. Verrysenisse [...] Si vous ne voulez me guérir
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD5r [nr. 24]
4A 4b 3b 3A.4C 5C 4D 4DEer uyt der Aerden breken zonne-stralen, / [...] Nu sech ondanckbaer toont mijn Harderinne  
De 12. Misterie HEMELVAERT CHRISTI Sarabande Pinel
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD5v [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4DIn vervolging, en onweder, / Zoo gedenckt hoe [...] Puyckje van de Noorder STEDEN  
De 13. Misterie PINXTEREN
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD6v [nr. 26]
4a 4B 4B 4a 4C 4C 4d 4E 4d 4EWat wonder, wie is dese / die soo hoogh wert [...] Alst begint  
De 14. Misterie. Van Maria Hemel-vaert Wat wonder wie is deze
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD7r [nr. 27]
.3a.3a 2a 2a 3B 3B 2c.1D.1D.1c.1D.1D.1c 3e [...]Maria, / Wordt huyden Coningine Beladen  
De 15. Misterie. Krooning Van Maria, de Moeder Godts Eerste Carileen
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD8r [nr. 28]
2A.3b 4C.3D.2D.5C 2E.3b [...]Jesus naem komt laet ons loven, / Jesus brenght [...] Syon wilt nu ras ontwaecken  
Op niewe Jaers-dach, ofte Besnijdenis ons Heeren O faux monde ?
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fE1r [nr. 29]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D 4F 4FLaet nu mijn oogen nechtich stralen, / Daer rijst [...] Ouluis tu Soleil de mon Ame  
H. Drie-Koninghen Où luis-tu soleil de mon âme
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fE2v [nr. 30]
.4a.4B.4B.4a.4C.4C


1-30 of 36

first
next 6
last

tabelbreedte