Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOns Vader Godt ghepresen, / Die inden Hemel zijt Pater in celis Deus omnium  
Spoelberch, W.] | Den Pater noster [...] Pater in coelis Deus omnium
Spoelberch GD1610 (1610), p5 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3BAve der maechden croone, / Maria weest ghegroet O Heer wanneer sal komen  
Noch een Liedeken soet,, vande Engelsche groet Ik ben niet als een pluim
Spoelberch GD1610 (1610), p6 [nr. 2]Hoort menschen allegader / Wat Christus heeft ghedaen Almande du Prince de Parme  
Dit Leysliedeken jent Spreeckr [!] van Christus advent Het nachtegaaltje klein
Spoelberch GD1610 (1610), p7 [nr. 3]Glorie Godt verheven / In zynen hoochsten throone Van d'liedeken van Susanna  
Een Leysliedeken vanden lofsanck hooch-geacht Der [...]
Spoelberch GD1610 (1610), p9 [nr. 4]Int nieuwe Jaer / Wilt inden Gheest verjeughden Den tijt is hier,, datmen sal vrolijc wesen  
Een nieu Leysliedeken opden Jaers.dach De tijd is hier
Spoelberch GD1610 (1610), p10 [nr. 5]Salomon de Coninck verheven / Eenen schoonen [...] Met stemmen koen / T' winters t' somers even groen  
Singht dit Liedeken ter eeren Vande bitter Passie [...] 's Winters 's zomers even groen
Spoelberch GD1610 (1610), p12 [nr. 6]Christus is nu verresen, / O menschen zijt verheught O Nachtegael int wilde  
Een Liedeken van de verrijssenisse Christi Branle maîtresse
Spoelberch GD1610 (1610), p14 [nr. 7]Wilt tot ons nederdalen, / O schepper heylighe Gheest: Brande Caloo  
Spoelberch, Willem van] | Singht dit Liedeken [...] Aanhoor gij maagden rein
Spoelberch GD1610 (1610), p16 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3cLooft en prijst, o Sion Heylighe stadt, / Uwen [...] [geen wijsaanduiding]  
Dese Balede wilt aenhooren pertinent, Gedicht ter [...]
Spoelberch GD1610 (1610), p17 [nr. 9]Dat woort des Vaders dalende, / Van zijn zyde [...] Verbum supernum prodiens  
Aquino, Thomas van] | Eenen hymnus van [...]
Spoelberch GD1610 (1610), p19 [nr. 10]Ick groet u sterre claer / Der Zee schoon verheven Je ne toy mon coeur  
Den Hymnus der Maget ghebenedijt. Waer met zy [...] Je ni toi mon coeur
Spoelberch GD1610 (1610), p20 [nr. 11]Dit is een uutvercoren vat / Des heylighs Gheest [...] T'was een kint soo cleynen kint  
Spoelberch, W.] | Een ander Liedeken [...] Nu wees gegroet Maria zoet
Spoelberch GD1610 (1610), p21 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3bLof zy u Maria triomphant, / By Gode ghy groote [...] J'aymerai tousjour mon berger  
Noch een Liedeken vande hoochste Santinne Maria [...] Windje daar het bos af drilt
Spoelberch GD1610 (1610), p23 [nr. 13]
.4A.4A.2b 2b 4C.4CIck wil mijnen gheest gaen spijsen / Met Sint [...] Almande amoureus  
Een Liedeken soet van vois Ter eeren van sint Franchois Allemande amoureus
Spoelberch GD1610 (1610), p24 [nr. 14]Noch weet ick ses weerdighe Santen / Daer boven [...] Almande chamberiere  
Een Liedeken van ses patroonen Die ons by Godt [...] Chambrière chambrière ?
Spoelberch GD1610 (1610), p27 [nr. 15]Wilhelmus nu verheven / Al in des Hemels throon Wilhelmus van Nassouwen  
Dit nieu liedeken wilt gheven ghehoor Ter eeren [...] Wilhelmus
Spoelberch GD1610 (1610), p28 [nr. 16]Magdalena die sonders / Laet ons al t'samen prijsen Van Courante Hansken, / Hansken sneet het [...]  
Singht dit ter eeren van sinte Magdaleene Die [...] Hansje sneed het koren
Spoelberch GD1610 (1610), p30 [nr. 17]Wilt o groot Heer der Heeren, / Ons altijt [...] Allons mes amourettes / Allons nous en jouer La La  
Een troostelijck liet veur de Catholijcken Dat [...]
Spoelberch GD1610 (1610), p32 [nr. 18]O Godt ick moet u klaghen / En belijden myn misdaet Mijn droefheyt moet ick claghen  
Spoelberch, Willem van] | Met dit Liedeken [...] Fortuin helaas
Spoelberch GD1610 (1610), p33 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CIck mach voortaen suchten en klaghen / Allen de [...] Meen [!], neen, neen, men doeter niet  
Hebt gy met consent,, gesondicht oft met wercken [...] Maagd rein eerbaar van zeden
Spoelberch GD1610 (1610), p35 [nr. 20]Ghy Satan clopt veur mijnder deuren / Dat ick u [...] Maer ten sal u niet ghebeuren  
Alsmen met tentatien wordt bespronghen, Dient dit [...] Maar het en zal u niet gebeuren
Spoelberch GD1610 (1610), p36 [nr. 21]O Heere wilt openen mijnen mont, / Bid' ick tot [...] Twas eenen viesen Domine  
Singht somtijts desen lofsanck ter eeren vanden [...]
Spoelberch GD1610 (1610), p37 [nr. 22]Waer soud' ick my toe keeren / Benout aen alle zy Wilhelmus van Nassouwen  
Ist dat ghy ghevoelt by gheval Der quader tonghen [...] Wilhelmus
Spoelberch GD1610 (1610), p39 [nr. 23]De Heere heeft my een groete ghesonden: / Een [...] Op eenen sint Jans avont ghinck ick vrijen / [...]  
Als u ont-eeren quader menschen tonghen: Dient [...] Op een Sint-Jansnacht ging ik vrijen
Spoelberch GD1610 (1610), p40 [nr. 24]
.4a.4B.4a.4B.4C.4CWilt my verlichten, / En onder richten Boerinneken als ghy gaet water halen / Daer [...]  
Bidt om gheholpen te zijn, en verlicht Van Godt, [...] Boerinnetje
Spoelberch GD1610 (1610), p41 [nr. 25]Ghy Catholicken allegader / Stiert u herten totten Heer Allemande Chamberiere  
Leert hier me loven Den herder daer boven: Al [...] Chambrière chambrière ?
Spoelberch GD1610 (1610), p43 [nr. 26]Waer u liefde alsoo pure / Valsche weirelt, als [...] Si c'est Pour mon pucellage  
F.G.S.B.] / [...] | Als ghy het bedroch [...] Si c'est pour mon pucelage
Spoelberch GD1610 (1610), p44 [nr. 27]Ick heb u alleen mijn bruydegom fier / ghecosen [...] J'aimerai toutsjour mon berger  
Een nieu Liedeken van Godts Liefde fier Windje daar het bos af drilt
Spoelberch GD1610 (1610), p46 [nr. 28]O mijn Bruyt ghy sult, belijden / Dat ick u bemin Je [!] Il est vray, je le confesse, / Je [...]  
Hoe Godts liefde Ons gheriefde, Enzijn weldaden [...] Il est vrai je le confesse
Spoelberch GD1610 (1610), p47 [nr. 29]Heer gheeft dat ick u minne,, groot / Met [...] Brande la Royne  
Syt ghy verlost uut een sieckte swaer, / Singht [...] Branle de la reine ?
Spoelberch GD1610 (1610), p49 [nr. 30]


tabelbreedte