Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAverechs is des menschen doen / Van Jongcx tot [...] Aenhoort ghy uytvercoren geslacht  
Het eerste Liedeken
RijperLb1624 (1624), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jonghe Jeucht / Wilt u vierich op maecken Antwerpen rijck O Keyserlijcke  
Het tweede Liedeken Psalm 079 Datheen
RijperLb1624 (1624), p2 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt is des Gheestes eysch / Al die daer zijt beladen den ouden Abraham  
Het derde Liedeken Ik heb gezien de tijd
RijperLb1624 (1624), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc willer nu singen een nieuwe ghedicht / Tot [...] De Mey als alle de vogelen singen  
Het vierde Liedeken ghemaeckt aen de Rijper Jeucht Te mei als alle vogels zingen
RijperLb1624 (1624), p8 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyns herten wenschen is altijt / Aen u mijn seer [...] Hansken sneet het Coren was lanck  
Het vijfde Liedeken Hansje sneed het koren
RijperLb1624 (1624), p10 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer u naem,, en faem,, bequaem, / Wij al te [...] Gofro me windou  
Het seste Liedeken Go from my window
RijperLb1624 (1624), p12 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Goddelijcke choren, / Int oppersael, des [...] O schoonste Personage  
Het sevende Liedeken, Een nieu Jaer Liedt Sei tanto graziosa
RijperLb1624 (1624), p13 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDIE WERelts minnaers vlucht / SY ME sullen verdwijnen Edel Artisten coen  
Het achtste Liedeken Edele artiesten koen
RijperLb1624 (1624), p15 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen tijt is hier datmen sal scheyden moeten / En [...] vanden 12. Psalm. Doet ons bystant  
Het neghende Liedeken is een scheydt-Liedt Psalm 012 Datheen
RijperLb1624 (1624), p17 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGUEReuck gheeft als de bloemkens schoon / Die [...] Ick ben een arme Pelgrim siet  
Het tiende Liedeken ghemaeckt aende Ihsper Jeucht Ik ben een arme pelgrim hier
RijperLb1624 (1624), p19 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBereyt u nu tot allen tijden, / Mijn lieve kint [...] vanden 80. Psalm. Ghy Herders Israels wilt hooren  
Het elfde Liedeken Psalm 080 Datheen
RijperLb1624 (1624), p21 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalich so is de mensche / Die sijn lust heeft alleyn vanden 130 Psalm. Uutten diepten o Heere  
Het twaelfde Liedeken Psalm 130 Datheen
RijperLb1624 (1624), p24 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck late u den vrede / Mijn vrede gheef ick jou Warent alle mijn vrienden dat mijn vyanden sijn  
Het dertiende Liedeken, Van het onderscheyt vande [...] Het daagt in de oosten
RijperLb1624 (1624), p26 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAn u mijn goe bekende, / Die nu in droefheyt sijt vanden 130 Psalm. Uutten diepten o Heere  
Het veertiende Liedeken Psalm 130 Datheen
RijperLb1624 (1624), p31 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn leven, en mijn tijdt / Ghedijt my tot verwijt Ick schou de werelt aen  
Het vijftiende Liedeken Lofzang van Maria
RijperLb1624 (1624), p34 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wensche u Gods genade en vreed' / En sijnder [...] van den 50. Psalm: God die der Goden Heer is, etc.  
Het sesthiende Liedeken Psalm 050 Datheen
RijperLb1624 (1624), p35 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ziel hoe langh salt dueren / Dat ick sal dragen leyt? Het daget inden Oosten  
Het seventhiende Liedeken Het daagt in de oosten
RijperLb1624 (1624), p38 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet hooren nu ghy Jonghe lieden / Wat datmen [...] Nera de schoonste van u Bueren  
Het achtiende Liedeken Nerea schoonste van uw geburen
RijperLb1624 (1624), p39 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenInt nieuwe Jaer / Wilt nu vierich ontwaecken Edel Karsou Maeghdeken suver  
Het neghentiende Liedeken, een nieu Jaer-Liedt Edele kersouw
RijperLb1624 (1624), p41 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnbedwonghen dertele Jeucht / Soect een heylsaem [...] Al hebben de Princen haren wens  
Het twintichste Liedt tot waerschouwinghe aende Jeucht Al hebben de prinsen haar wens
RijperLb1624 (1624), p43 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn gheclagh hoort, en neemt wel waer / U [...] Aanhoort 'tgeclagh o bloeyende jeught  
Het eenentwintichste Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
RijperLb1624 (1624), p45 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJeughdigh hert, Nu doch werdt Gods genaed en weldaet  
Het twee en twintighste Liedeken Passamezzo Cicili
RijperLb1624 (1624), p46 [nr. 22]
2A 2A 3b 3b.3C.3C 2A 2A 3b [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFris en ghesont spaer u de Heer, / Na ziel en [...] Wat vintmen nu al blinde lien  
Het drieentwintichste Liedeken Als de heer verkeren wou ?
RijperLb1624 (1624), p49 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT' Valt mijn,, een pijn / Aldus verkleynt te wesen Den tijt is hier datmen sal vrolijck wesen  
Het vierentwintichste Liedeken is een clachte der [...] De tijd is hier
RijperLb1624 (1624), p52 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghy Edele jonghe Jeucht, / Waer ghy vergadert zijt Minsaem beeldeken Amoureus die t' heyrcracht,etc.  
Het vijfentwintichste Liedeken Minzaam beeldje amoureus
RijperLb1624 (1624), p55 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof en danck sy u lieve Heer, / Die ons nu hebt [...] vanden 100. Psalm, ghy Volckeren des Aertrijcks al  
Het ses en twintichste Liedeken, is eenen [...] Psalm 100 Datheen
RijperLb1624 (1624), p57 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJeucht u wil ick aenspreken / Die hier so gaet [...] Schoon Lief wilt my troost gheven  
Het seventwintichste Liedeken Schoon lief wil mij troost geven
RijperLb1624 (1624), p58 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreet nu doch na de schoone stadt, / Ghy lieve [...] van den 88. Psalm, Heer die my dus langh hebt, &c.  
Het achtentwintighste Liet Psalm 088 Datheen
RijperLb1624 (1624), p59 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCostelijck zijn de voeten schoon, / Van die met [...] Vluchtighe Nymphe waerheen, etc.  
Het negenentwintighste Liedt, een [...] Windje daar het bos af drilt
RijperLb1624 (1624), p62 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer hoe lang wilt ghy my verlaten, / Ende dus [...] Nera de schoonste, enz  
Het dertighste Liedeken Nerea schoonste van uw geburen
RijperLb1624 (1624), p64 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte