Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWat droefheid kan myn droefheid evenaaren? / O [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / [...] | Dialogo a 2. [...]
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p1 [nr. 1]
.5a.3B.3B.5a.4C.4C.4d.4E.4d.4E.4f.4fDe Zuiderzon liet haare straalen / Op veld en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | CANTATA A CANTO SOLO De zuiderzon liet haar stralen
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p19 [nr. 2]
.4a.4a.4B.4B.5c.5c.3D.3D.5e.4e.4F.4F.4g.5H.4 [...]Na welk verlangen mag 't geschiên, / Dat ik myn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | CANTO SOLO
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p25 [nr. 3]
.4A.4A.4b.4C.4b.4C.4d.4dô Liefde! 'k heb vast voorgenomen, / Nooit onder [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / [...] | CANTO SOLO O liefde ik heb vast voorgenomen
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p27 [nr. 4]
.4a.3B.3B.3a.3C.3C.4D.4D.3e.3e.4F.4FGy zegt dat min uw ziel gebied, / Philemon, maar [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | CANTO SOLO
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p29 [nr. 5]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b.4D.4DLiefelyk Boschje, en gy zilvre Vlieten, / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | CANTO SOLO Lieflijk bosje
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p31 [nr. 6]
,4a.4a.4B.4B,4c.4c.4D.4DWat baat al 't Schoon u van Natuur geschonken, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | CANTO SOLO
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p34 [nr. 7]
.5a.4a.3B.2C.1C.3B.5d.5E.5d.5E.4f.6fHoe dryft de Liefde myn gemoed, / Als d' Oceaan, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | BASSO SOLO Hoe drijft de liefde mijn gemoed
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p36 [nr. 8]
.4A.4A.4b.6b.4C.4d.4C.4d.4E.4ELeander, ik verkwyn, / En sterf van minnepyn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | a 2 CANTO è BASSO Cont.
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p39 [nr. 9]
.3A.3A.6b.3b.3C.3CBekoorlyk dal, wist gy myn doodelyk verdriet, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | CANTO SOLO
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p41 [nr. 10]
.6A.5b.5b.4C.4C.4d.3A.3d.6A.6e.6e.6A.3F.2F.6AEen Uil, van hooge Jaaren, / Geprikkeld door de Min [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | CANTO SOLO Een uil van hoge jaren
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p45 [nr. 11]
.3a.3B.2B.5a.6C.3d 3C 3d.4E.4E.1EOuden Bloed, waar zyn uw zinnen, / Dat ge wilt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alewyn, A. / Grand, [...] | Slotzang a 2 CANTO [...] Oude bloed waar zijn uw zinnen
AlewynLeGrand HZa1716 (1716), p47 [nr. 12]
4a 4a 4B 4B 4c 4c


12 results

tabelbreedte