Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDraegt rou der Inlandtsche Spangien, / Der [...] Het is geschiet, wilt hooren, &c.  
Slagh Liedt, van den grooten Veldtslach tusschen [...]
NiGeuLb(3)1645 (1645), p8 [nr. 2]Com nu ghy Romanisten koen, / Uut alle dees Contreyen Hansken snee het Cooren was lanck, etc.  
Een nieuw Liedeken, vervatende de Mirakelen die [...] Hansje sneed het koren
NiGeuLb(3)1645 (1645), p12 [nr. 3]Vervroylijckt u t'saem inden Heer, / Gheeft Godt [...] vanden 68. Psalm, Staet op Heer thoont u [...]  
IJsselveer, Willem [...] | Victory Liedt, op [...] Psalm 068 Datheen
NiGeuLb(3)1645 (1645), p15 [nr. 4]Mayken myn lief wat sullen wy make / Vale me [...] Sal ic noch langer in heete tranen  
Een nieu Liedt, daer in da[t?] haer alle Natien [...] Zal ik nog langer in hete tranen (FOUTIEF)
NiGeuLb(3)1645 (1645), p22 [nr. 5]Ras ontwaeckt Liefhebbers vry / Des Vaderlandts [...] Phoebus die is lang over de Zee  
Een Liedt, ghesteldt,, tot Loff den Heldt, [...] Phoebus is lang over de zee
NiGeuLb(3)1645 (1645), p28 [nr. 7]Wel op ghy vroome Helden / Al uyt dat Roomsche Rijck O Keyser, edel Heere met weysheyt en verstant  
Een nieu Liedeken, gemaeckt Tusschen Keulen ende [...] Ik ben niet als een pluim
NiGeuLb(3)1645 (1645), p31 [nr. 8]Och Keyser Edel Heere, / Met wijs-heydt en verstandt Ick ben niet als een pluyme, &c.  
Een nieu t'samen spreeckinghe tusschen den Keyser [...] Ik ben niet als een pluim
NiGeuLb(3)1645 (1645), p35 [nr. 9]Foey Keulen het is u schande / Dat ghy door Papen raet Van Jaques de langhe  
Een nieu Liedeken, vande raseringe der Stadt Mullem Het zwaard is uit de schede
NiGeuLb(3)1645 (1645), p40 [nr. 10]Maurits van Nassouwe / Dien vromen Krijchs-heer De reyn Liefde vierigh, Secreet &c.  
Een nieu Liedeken, waer in Verhaelt wort al 't [...] J'aimerai en ce village
NiGeuLb(3)1645 (1645), p42 [nr. 11]Seght nu ghy nieuw' Soldaten, / Hoe waert ghy soo [...] Seght ghy Berghsche Soldaten, &c.  
Een Nieu Liedeken, daer in verhaelt wort het [...] Bruinsmadelijn
NiGeuLb(3)1645 (1645), p47 [nr. 12]Men ziet nu recht / Dat het heel onghestadich Edel Karsou  
Vermaen Liedeken, om 'tsaemen wederom in [...] Edele kersouw
NiGeuLb(3)1645 (1645), p51 [nr. 13]Hoort al te saem eendrachigh / Ick sal u nu [...] Ick ben niet als een pluyme  
Een nieuw Liedeken, waer in Verhaelt wort al 't [...] Ik ben niet als een pluim
NiGeuLb(3)1645 (1645), p54 [nr. 14]Ick Jan van Olden Barneveldt / Ridder, Heer van [...] Maxilliaen de Bossu  
Cannenburgh, [...] | Een nieu Liedeken, [...] Es ist das Heil uns kommen her
NiGeuLb(3)1645 (1645), p57 [nr. 15]Speelt op den Trommel,, en maeckt gherommel / [...] Wilder dan wilt wie sal mijn temmen  
Cannenburgh, [...] | Een ander nieu Liedeken Wilder dan wild
NiGeuLb(3)1645 (1645), p59 [nr. 16]O Tijt verwaent vol van droefheden / In dese [...] O weeldigh Hollandt vol van practijcken  
Een nieu Liedeken van Johan van Olden Barneveldt, [...] Kon ik de maneschijn bedekken
NiGeuLb(3)1645 (1645), p61 [nr. 17]Het velt en sal niet langer branden / Den brandt [...] Sal ick noch langer in heete tranen  
Een nieu Liedeken, van den Advocaet Barneveldt Zal ik nog langer in hete tranen
NiGeuLb(3)1645 (1645), p64 [nr. 18]Prijst nu onsen Godt eendrachtigh / Looft zijn [...] Lieve Dochters vol van Jeugden  
Een nieuw Liedeken, waer in verhaelt worden de [...] Si c'est pour mon pucelage
NiGeuLb(3)1645 (1645), p66 [nr. 19]Met recht mach ick wel klagen / Datmen my nu verstoot Wilhelmus van Nassouwe, &c.  
Laen, H.S. van der] | Een Nieuw Liedeken, [...] Wilhelmus
NiGeuLb(3)1645 (1645), p72 [nr. 20]Ghy Steden stout en koen / En Dorpen al ghelijcken Edel Artisten koen, &c.  
Een ander nieuw Liedeken Edele artiesten koen
NiGeuLb(3)1645 (1645), p77 [nr. 21]Weetje wie korts is ghestorven / En bedolven worden sel Jonge Dochters vol van Jeugden  
Een Nieuw Liedeken, over de Doodt van de Treves Si c'est pour mon pucelage
NiGeuLb(3)1645 (1645), p80 [nr. 22]Aenhoort myn broeders alghelijck / Men sal u [...] Alsoo 't beghint  
Een nieu Liedeken, van de wreede Justitie des [...]
NiGeuLb(3)1645 (1645), p84 [nr. 23]O Soldaten van Guylick ghetrouwe / Hoe lustigh [...] Ick ben niet als een Pluyme  
Een nieuw Liedeken, daer in verhaelt wort in wat [...] Ik ben niet als een pluim
NiGeuLb(3)1645 (1645), p89 [nr. 24]Aenhoort doch allegare / Al na dees nieuwe mare Gelijck't beghint  
Een nieu Liedeken, van 't belegh van Berghen op [...] Aanhoort toch allegaar
NiGeuLb(3)1645 (1645), p94 [nr. 25]Ghy Bay-verkoopers hoort myn sprake / Treckt na [...] Alsoo het beghint  
Een nieu Liedt, van Marquis Rou-Mantel over [...] Goossen ik en mag het niet lijden
NiGeuLb(3)1645 (1645), p98 [nr. 26]Ghy Batavieren nu ter tijdt / Hoort watmen u hier [...] Van het Berghers Bancket. etc.  
Een nieuw Liedeken, van het Haeghsche Discours, [...] Phoebus is lang over de zee ?
NiGeuLb(3)1645 (1645), p101 [nr. 27]Ghy Christenen alle ghelijcken / Een weynich hier [...] Alsoo 't beghint  
Een Nieuw Liedeken, van de vier Verraders, te [...] Ik klaag u Venus' dieren
NiGeuLb(3)1645 (1645), p106 [nr. 28]Myn Godt en Heer / Tot u roep ick met rouwen Antwerpen Rijck  
Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemaeckt van [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb(3)1645 (1645), p110 [nr. 29]Ick mach wel klaghen met verdriet / Want treuren [...] Van den Ouden Grijn  
Een nieuw Claegh Liedeken, van Spinola over 't [...] De oude Grijn
NiGeuLb(3)1645 (1645), p116 [nr. 30]O Heere geeft,, soo lange leeft / Het edel [...] Babel is nu ghevallen  
Een nieuw liedeken, tot loff zijnder Exellentie Babel is nu gevallen (FOUTIEF)
NiGeuLb(3)1645 (1645), p119 [nr. 31]D'edel Orangien,, stam, / Moet hoogh verheven,, leven Cupido Heere, fel  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedeken, [...] Allemande de Spiers
NiGeuLb(3)1645 (1645), p120 [nr. 32]


tabelbreedte