Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe vreugd, een spruit van 't fleurig leeven, / Is [...] Vrienden laat ons nu vrolyk wezen   muzieknoot 
VREUGDE [...] Verblyd u in den Heere alle tyd. [...] Point de chagrin dans notre vie
Gemert TheoKet1746 (1746), p1 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BIk moet eerbiedig u bedanken / Die met Fioolen, [...] Vrienden laat ons nu vrolijk wezen]  
MUSICQ-CONCERT Point de chagrin dans notre vie
Gemert TheoKet1746 (1746), p4 [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DKlim, stem en hert, klim Hemelwaarts / Verlaat [...] Ps. 138  
EENZAAM CONCERT Psalm 138 Datheen
Gemert TheoKet1746 (1746), p5 [nr. 3]
.4A.2A.2b.4C.2C.2b.4D.2D.2e.4F.2F.2eWaard Gezelschap, paar nu t'saam / Hert en stem [...] Zoet gezelschap, &c. Lod. p. 78   muzieknoot 
VERPLIGTING tot ZINGEN Gavotte à la fronte
Gemert TheoKet1746 (1746), p7 [nr. 4]
4A 4A 4b 4C 4b 4CGroote Schepper van 't Heel al, / Liet gy na den [...] Op de zelfde Wys  
OPWEKKING tot ZINGEN Gavotte à la fronte
Gemert TheoKet1746 (1746), p10 [nr. 5]
4A 4A 4b 4C 4b 4C't Zaligende woord des Heeren, / Aller [...] C'est l'amour qui nous menace   muzieknoot 
Op GODS WOORD C'est l'amour qui nous menace
Gemert TheoKet1746 (1746), p12 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DElk moet met roem aanbiddend zingen / Van God, [...] o Kersnagt: Lod. p. 68   muzieknoot 
Op de GODHEID O kerstnacht schoner dan de dagen
Gemert TheoKet1746 (1746), p16 [nr. 7]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BHet vast bewys der ongeziene dingen; / Dog wel [...] Is dan ons lot, &c. Lod. p. 243   muzieknoot 
Op de SCHEPPING Is dan ons lot nog onder het pak te hijgen
Gemert TheoKet1746 (1746), p20 [nr. 8]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BMyn oudste Aardsvader doet myn zangen / Nu aan [...] Daar is het oude jaar verdweenen. Lod. p. 246   muzieknoot 
Op den REGTEN MENSCH Daar is het oude jaar verdwenen
Gemert TheoKet1746 (1746), p24 [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BDoorlugtigst Paar, hoogstwaardige Ouders, / Die [...] Vermoeide ziel &c Lod. p120   muzieknoot 
Op den VAL van ADAM en EVA Vermoeide ziel al dat uw rusten
Gemert TheoKet1746 (1746), p27 [nr. 10]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BHeeft u de dood, om uw bondbreukig eeten, / Eerst [...] Myn treurig hert, &c. Lod. p. 449   muzieknoot 
Op de OPREGTING van ADAM en EVA Mijn treurige hart dat midden in genaden
Gemert TheoKet1746 (1746), p31 [nr. 11]
.5a.5a.5b.5b.6C.3d.6C.3dMyn levens eind voel 'k zagjes nu genaaken; / Dog [...] Ps. CIII  
ADAMS STERFBED Psalm 103 Datheen
Gemert TheoKet1746 (1746), p37 [nr. 12]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BNatuurstaat, ach, wat val is dat! / Daar gy in [...] Zoo daalt men plots &c Lod. p: 334   muzieknoot 
NATUUR-STAAT Zo daalt me plots van boven neer
Gemert TheoKet1746 (1746), p41 [nr. 13]
.4A.4A.4B.2c.4D.4D.4B.2c.3e.3e 2e 2e.3eZoud, gy, der ganscher aarden Rigter, / Geen regt [...] Vermoeide zie &c. zie pag. 27  
REGTVAERDIGMAKING Vermoeide ziel al dat uw rusten
Gemert TheoKet1746 (1746), p45 [nr. 14]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BVolzalig God, hoe laeg hebt ge u vernedert, / Als [...] Is dan ons lot &c. zie p. 20  
GENADE STAAT Is dan ons lot nog onder het pak te hijgen
Gemert TheoKet1746 (1746), p49 [nr. 15]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BNu werd 't geloovig hert geleid / Naar Betlehems [...] Tranquile coeur   muzieknoot 
HERDAGTENIS der GEBOORTE Van Onzen ZALIGMAKER Tranquilles coeurs
Gemert TheoKet1746 (1746), p53 [nr. 16]
.4A.4b.4A.4b.6C.3CGaaft gy, ô God! aan Israël weerom / 't [...] Ps: 2  
JESUS TEGENBEELDIGE LOSSER EN BLOEDWREEKER Psalm 002 Datheen
Gemert TheoKet1746 (1746), p57 [nr. 17]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5Dô Wonder daalen van Gods zoon / Uit 's Heemels [...] Zo daalt men plots &c. zie pag. 41  
JESUS VERNEDERT Zo daalt me plots van boven neer
Gemert TheoKet1746 (1746), p61 [nr. 18]
.4A.4A.4B.2c.4D.4D.4B.2c.3e.3e 2e 2e.3eOm u tot een vast verlossen / Van uw [...] Als een uytgestorte balsem. Lod. 401   muzieknoot 
JESUS LOSSER Ziel die geneigd tot lieven
Gemert TheoKet1746 (1746), p64 [nr. 19]
4a 4B 4B 4a 4C 4CHeilge Geest, vol glans en kragt, / Ay verruk nu [...] Belle Iris, &c   muzieknoot 
JESUS VERHEERLYKT Belle Iris
Gemert TheoKet1746 (1746), p67 [nr. 20]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4DHoogwaardigste Heer, / Gy Koning vol eer Aimable Vainqueur   muzieknoot 
JESUS VERLOSSER Aimable vainqueur
Gemert TheoKet1746 (1746), p71 [nr. 21]
3A 3A 3b.2b 3C.2d.2d 3C 3E 3f 3f 3E.2G 3G [...]Geene maatschappy blyft staande, / Daar men 't [...] Stilt uw wreedheid   muzieknoot 
OP HET GELOOF Stil uw wreedheid
Gemert TheoKet1746 (1746), p76 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DGansch heilig God, volmaekt eenvoudig Opper-Wezen [...] De steene bergen &c. Lod. p. 196   muzieknoot 
HEILIGMAKING ALS EEN WEG Lieftallig christenvolk
Gemert TheoKet1746 (1746), p79 [nr. 23]
.6a.3a.6B.3B.1c.1c.3D.3D.3D.3e.3eGod heeft den mensch begaaft met 't pronkbeeld [...] De liefde voortgebragt &c   muzieknoot 
HEILIGMAKING IN GOEDE WERKEN De liefde voortgebracht door rein geloof
Gemert TheoKet1746 (1746), p82 [nr. 24]
.6a.6a.6b.6b.1b.1b.1bIk zing nu het vrugtbaar leeven / Van een [...] C'est l'amour qui nous menace. zie pag: 12  
HEILIGMAKING IN VRUGTEN C'est l'amour qui nous menace
Gemert TheoKet1746 (1746), p87 [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DLaat ons 't dagwerk nu ontvouwen, / Van een [...] Wie sleet heuchelyker dagen. Lod: p: 184   muzieknoot 
's CHRISTENS DAGWERK Petit Bordeaux
Gemert TheoKet1746 (1746), p91 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DWaarde medemensch, (die zyt, / Een gezellig dier) [...] Waar blyft daar het Vaderland. Lod: p: 82.   muzieknoot 
GEZELSCHAP Waar blijft daar het vaderland
Gemert TheoKet1746 (1746), p97 [nr. 27]
4A 4A 4b 4C 4b 4CHet onregt en de zonde, / Twee kwaaden, t'eener stonde Wat derelyker klaagen. Lod: p: 41.   muzieknoot 
BELYDENIS VAN ZONDEN Wat deerlijker klagen
Gemert TheoKet1746 (1746), p99 [nr. 28]
.3a.3a.3B.6B'k Moet myn boezem nu uitstorten / Voor de [...] Dronken zyn. Lod: p: 52.   muzieknoot 
Schultbetekentenis en VERGEEVING Dronken zijn in sterke dranken
Gemert TheoKet1746 (1746), p102 [nr. 29]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DVorst Lucifer, op 't laagst vernedert / Om dat hy [...] Besnede velden &c   muzieknoot 
OP DE ZONDE Besneeuwde velden doorluchtige bomen
Gemert TheoKet1746 (1746), p107 [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B.5c.4D.5c.4D


tabelbreedte