Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Bokke bea mei fâld'ne hannen Swietste Tjeafke fan ús jeldfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanBocke bea mey fâd'ne hannen / Swietste tjeafke [...] Jacus Jacus, &c.  
Japix, G. | Ontsleyn' Hert Jacques
Japix FR1681 (1681), p29 [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 2c 3c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBocke bea mey fâd'ne hannen, / Swietste Tjeafke [...] Jacus Jacus, &c.  
Gysbert Japix [...] | Ontsleyn' Hert Jacques audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 30
txt