Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDrie dinghen weet ick wel voorwaer, / die my [...] [geen wijsaanduiding]  
Corte vermaninghe vande vier Utersten
LBL KB 1700D1 40 ([1600+]), plano [nr. 1]
scanDit ghulden Jaar is duer, de ghulden weereldt [...] Ick heb den tijd ghezien  
Spieghel, H.L. | KERK-TWISTS JAAR-LIED Ik heb gezien de tijd
LBL KB 1700D1 20 (1601) [nr. 1]
scanEen die schrijft Dueght verheught (welc woord is [...] Ick heb den tijdt ghezien, waar is die nu [...]  
Spieghel, H.L. | Weer-woordt Op [...] Ik heb gezien de tijd
LBL KB 1700D1 20 (1601) [nr. 2]
scanEenen vreemden droom der droomen / Droomd' ick [...] Schoon Jonck-vrou ick moet u klaghen  
Robberts, R.] / Een [...] | Liedeken Il est vrai je le confesse
LBL KB 1700D1 30 ([1607 ca.]) [nr. 1]
scanJoannis sprack met woorden soet, / So in Mattheo [...] Gheeft my te drincken na mijnen dorst  
Schickt u nae den [...] | Een Gheestelijck Liedeken Geef mij te drinken naar mijn dorst
LBL KB 1700D1 02 ([1608 ca. (?)]) [nr. 1]
scanDe Werelt is gheheel in roeren, / En vol rumoeren [...] Alst begint  
Een nieu Schriftuerelijck Liedeken De wereld is nu heel in roer
LBL KB 1700D1 02 ([1608 ca. (?)]) [nr. 2]
scanInt nieuwe Jaer wilt vreucht bedryven / U [...] Seght my wel Venus Goddinne  
Nieuw-Jaer Liedt ende Refereyn O Venus der minne godin ?
LBL KB 1700D1 24 ([1609 ca.]) [nr. 1]
scanWilt Godt dancken en loven / Ghy Christenen te gaer Psalm 130  
Toll, H. van der / [...] | Nieu Schriftuyr-Liedeken Psalm 130 Datheen
LBL KB 1700D1 06 ([1610 ca.]) [nr. 1]
scanAenhoort doch hier dit regiment / Men sal u [...] Vande Schoenmaecker ende den Edelman  
Een nieu Liedeken van eenen Clerck, hoe dat hy [...]
LBL KB 1700D1 32 ([1610 ca.]) [nr. 1]
scanBroeders wilt doch hooren wat Lucas bediet / Van [...] Alzoot beghint  
Een nieu Schriftuerlijc Liedeken
LBL KB 1700D1 42 ([16xx]), plano [nr. 1]
scanZiet hoe fyn, en lieflyck ist t'allen stonden, / [...] [geen wijsaanduiding]  
[Datheen, P.] | Den Cxxxiij. Psalm Psalm 133 Datheen
LBL KB 1700D1 05 ([1615 ca.]) [nr. 1]
scanIn kleynigheyd leef ick onbenijd, / Lof, lof, [...] In het Woud daer staet een Boom, Roos jez in [...]  
Coster, S. | Een nieu Liedeken, [...] Roosjes in de mei
LBL KB 1700D1 05 ([1615 ca.]) [nr. 2]
scanIk pryzen wil, myn Ghod in 's Hemels trone, / Hy [...] van den achten Psalm: O onzen Ghod en Heer [...]  
Ik ben een Bloem te Saron, ende een Roz int Dal: [...] Psalm 008 Datheen
LBL KB 1700D1 05 ([1615 ca.]) [nr. 3]
scanAch lieve Mensche wilt u begheven / Met gantschen [...] [geen wijsaanduiding]  
Dat gulden ABC. dat Doctor Joannis Taul'rus int [...]
LBL KB 1700D1 19 ([1615 ca.]) [nr. 1]
scanTis tijdt broeders uytvercoren / Dat hem een [...] [geen wijsaanduiding]  
Dese Bruyloft is ghehouden in 't Lant te Pruyssen [...]
LBL KB 1700D1 41 ([1615 ca.]) [nr. 1]
scanWel wat hoor ick van jou praten / Lieve [...] Ci c'est pourmon pucellage  
Een nieu Lietjen / An Schipper Cent / die 'tseyl [...] Si c'est pour mon pucelage
Lbl Meertens 39701 (1616), p3 [nr. 1]
scanWel wat hebt ghy hooren segghen / Spotter dwaes [...] Sult ghy stoute Batavieren  
Een fray Deuntjen. Aen eenen mallen Vent die [...] Si c'est pour mon pucelage ?
Lbl Meertens 39701 (1616), p3 [nr. 2]
scanTrompetter staect haest dijn Trompet / Laet Gods [...] Ghy moocht wel in u selven gaen End dencken [...]  
Noch een Gheestelick Ghesangh van een Maetroos [...]
Lbl Meertens 39701 (1616), p6 [nr. 3]
scanO Mensche vroet. Wacht u tot allen tijden, / Des [...] Antwerpen rijck, O &c.  
Troost in lijden [...] | Nieu Liedeken om [...] Psalm 079 Datheen
LBL KB 1700D1 03 ([1616 ca.]) [nr. 1]
scanAl watmen hier / In deser Werelt siet Liefd' in 't secreet, &c.  
Een Christelijck Scheydt Liet Engelse fortuin
LBL KB 1700D1 03 ([1616 ca.]) [nr. 2]
scanWel op, wel op ick gae ter jacht, / Nemen op de [...] Windeken daer den Bosch af drilt  
Een Geestelick Jagerliedt Windje daar het bos af drilt
LBL KB 1700D1 04 ([1616 ca.]) [nr. 1]
scanHoort mensch een blijde tijding / Die streckt tot [...] Van den 6. Psalm  
Wie faelt mach [...] | Nieuw-Jaer Liedeken Psalm 006 Datheen
LBL KB 1700D1 37 (1618) [nr. 1]
scanVry Amstelsche Goddinnetjens / Die 't leven vanje tijdt Ick groet u Herderinne, &c.  
Bemint de Waerheyt [...] | 't Vreudigh [...] Mijn liefste grein verheven
LBL KB 1700D1 37 (1618) [nr. 2]
scanBedroefde Christen-rijcken; / Diens heyl nu [...] O schoone personagie  
Biestkens, N.] / 'T [...] | Nieu-Iaer Sei tanto graziosa
LBL KB 1700D1 37 (1618) [nr. 3]
scanHet beginsel des wijsheyts, is die vreese Godes / [...] [geen wijsaanduiding]  
Corte onderwijsingen, ofte leeringen
LBL KB 1700D1 17 ([1620 ca.]) [nr. 1]
scanIck min mijn Harder, / 'k Wil met hem verder Soo 't begint  
Harderinne klagliedt Luz de mi alma
LBL KB 1700D1 28 ([1620 ca.]) [nr. 1]
scanRosemond waer ghy vliet, / Ghy ontloopt my noch [...] Londons Bridge, Reformee  
Een Nieu Liedeken van Rosemond Rozemond waar gij vliedt
LBL KB 1700D1 28 ([1620 ca.]) [nr. 2]
scanLest lagh ick onder eenen Boom / Al slapende [...] Alst begint  
Een nieu Harderinnes Droom-Liedeken Laatst lag ik onder een boom
LBL KB 1700D1 31 ([1620 ca.]) [nr. 1]
scanVermakelycke Bosch / Van Lauwerier en mosch Die stille nacht genaeckt  
Ist Anders [...] | Een Nieu Liedeken De stille nacht genaakt
LBL KB 1700D1 31 ([1620 ca.]) [nr. 2]
scanGhelooft zy God die my heeft uytverkoren / Ter [...] Psalm 103. Mijn ziele wilt den Heer met [...]  
Busschoff, B. | LOF-SANGH Des Heeren Psalm 103 Datheen
LBL KB 1700D1 13 ([1639, na]) [nr. 1]
scan


1-30 van 14732

eerste
volgende 30
laatste

tabelbreedte