Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWes ghegruet o wairde vrouwe / dien ic min in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het waren twee gespelen goed (1) !
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f95v [nr. 112]
4a 4a 4B 4B
scanUut hartelike gheren / mit rechter vrolicheit Ic reet an enen danse. dair ic veel vroukijns vant  
broeder willem van amersfoort / Willem van Amersfoort Ik kwam tot een dans, daar menig jonkvrouwtje was ?
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f119v [nr. 151]
.3a.3B.3a.3B.2B.2B.3a.3B.2B.2B.3a.3B
scanIc wil my gaen verheffen / verhoghen mynen moet / [...] Als dat wout draecht bloemen. so draecht [...]  
Ons is verlengd een deel de dag ?
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f159r [nr. 196]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
scanIc quam cheredem [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik kwam gereden in een dal (Polyfoon)
P-FlorBN BR 229 (1492-1493), f230v [nr. 9]Ic quam cheredem [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik kwam gereden in een dal (Polyfoon)
P-FlorBN BR 229 (1492-1493), f231v [nr. 10]Moet mij lacen u vriendelic schijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Rijs uit de slaap nu niet en vaak (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f165r [nr. 23]Mijn morken gaf mij een jonck wijff / die niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn moertje gaf mij een jong wijf (Polyfoon)
P-LonBL 35087 (1505-1507), f5v [nr. 1]
txtRec siec ben ic van mijnnen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Recht ziek ben ik van minnen (Polyfoon)
P-MaastR 169 I 51 ([1505 ca.]), f35r [nr. 5]Och edel mens wilstu dijn god bekennen / Soe [...] Noch op den selven wijse  
Noch opden selven wijse Een gheestelijck lyedekijn Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f31v [nr. 18]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a.4C.3a
txtHer danel ghy sijt soe schoenen man / Ghi staet [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is een liedekijn van vrou venis ende van heer [...] Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f41v [nr. 35]
.4A.3b.4C.4b.4b.4C.4b.4b
txtBenedicamus devotis mentibus domino [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Benedicamus devotis mentibus
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f62v [nr. 77]
txtDie lieffte ist blintt, ser onbekantt, / sie [...] [geen wijsaanduiding]  
3. Annders Het voer een scheepje over Rijn ?
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f3r [nr. 3]
.4A.4A.3b.1b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Unns ist ferlengett ein del en del dess daeges, / [...] [geen wijsaanduiding]  
14. Annders Ons is verlengd een deel de dag
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f16v [nr. 14]
.5A.6b.5C.5D.5e.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Muder, lieve Mueder, / Nuu gebtt mij einen man [geen wijsaanduiding]  
34. Annders
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f37v [nr. 34]
.3a.3B.3c.3B 3d 1d 3d 1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Es spruttenn 3 blomkens in gennen tael, / alleine [geen wijsaanduiding]  
35. Annders
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f38v [nr. 35]
.4A.1b.4A 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Had ick eenen getrouwen bode / En die waer hoghe [...] Had ick eenen getrouwen bode   muzieknoot 
Een ridder en een meisje jong !
DEPB1539 (1539), f19r [nr. 29]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gheen meerder genuechte op aerde niet en is / Dan [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Geen meerdere vreugde ter wereld en is !
DEPB1539 (1539), f34v [nr. 57]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die sinen voet set in eenen doren / Ende nochtans [...] Een boerman had eenen dommen sin   muzieknoot 
Een boerman had een domme zin (1)
DEPB1539 (1539), f47r [nr. 78]
.4A.4A.3b.4A.3b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een edel fonteyn is ons ontsloten / Die lange [...] Dit heffe ick op dit wil ick vaten   muzieknoot 
Och hoe mag hem zijn leven lusten
DEPB1539 (1539), f117v [nr. 214]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Salich is die man, en goet gheheten / Die tot den [...] Het was een clercxken dat ghinc ter scholen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den eersten psalm [...] Het was een klerkje dat ging ter school audio
Souterliedekens1540a (1540), fA4v [nr. 1] transcr.Waer om so rasen die heydensche minschen? / Waer [...] Roosken root seer wijdt ontloken, Nam   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .ii. psalm [...] Pironelle audio
Souterliedekens1540a (1540), fA5r [nr. 2] transcr.O Heer hoe zijnse so menichfout / Mijn vyanden [...] Het reghende seer, end ick wert nat   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den derden psalm [...] Het regende zeer en ik word nat audio
Souterliedekens1540a (1540), fA6r [nr. 3] transcr.Als ick riep met verlangen / God hoorde al mijn leyt Het daghet inden oosten, het lichtet over[al]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .iiij. psam [!] [...] Het daagt in de oosten (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fA6v [nr. 4] transcr.Verhoort Heer mijn gheclach, / Mijn woerden wilt [...] Aenhoort alle mijn gheclach ghi ruyterkens fraey   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .v. psalm voer [...] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters audio
Souterliedekens1540a (1540), fA7v [nr. 5] transcr.In dinen grim en straft mi niet / Noch mi met [...] In oosten rijck daer staet een stadt, si is [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .vi. psalm op [...] In Oostenrijk daar staat een huis (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fA8v [nr. 6] transcr.O Heer mijn God almachtich / Op u staet minen hoep Ick arm scaep aen gheen groen heyde   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .vii. psalm [...] Ik arm schaapje aan de heide audio
Souterliedekens1540a (1540), fB1r [nr. 7] transcr.O Heer, ons alder liefste Heer / Hoe wonderlijck [...] Het waren twee ghespeelkens goet   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .viij. psalm [...] Het waren twee gespelen goed (2) ! audio
Souterliedekens1540a (1540), fB2v [nr. 8] transcr.Ick sal u Heer beliden / U wercken vertellen in dit dal Uut gansser allendiger herten   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .ix. psalm Uit gans ellendig hart audio
Souterliedekens1540a (1540), fB3r [nr. 9] transcr.In God is al mijn toeverlaet / En mijn betrouwen [...] Ick hoorde die spiessen craken   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .x. psalm In [...] Ik hoorde de spiesen kraken audio
Souterliedekens1540a (1540), fB5r [nr. 10] transcr.O Heer wilt my behouwen / Die heylighe is vergaen Ick ghinck noch ghister avont, so heymelijck [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xi. psalm [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang audio
Souterliedekens1540a (1540), fB6r [nr. 11] transcr.


1-30 of 452

first
next 30
last

tabelbreedte