CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] 1: 20 (audio)
    CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...], 1: 20
    De Nieuwe LaborĂ©
    Louis Peter Grijp (arr.)
Louis Peter Grijp (citer)
    

    
Player: New Arts International BV


    Melodie uit: J.J. Starter, Friesche Lusthof (1621)
    tekst