Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Op de Stem: Sal ick noch langher met heete tranen, &c.

Hoe groot (ô Heer) en hoe vervaerlic
Staet nu ons leven vol verdriet?
Ons haters poogen t'saem eenpaerlic
Te dempen al ghelijck men siet,
Het volck te saem, Dat uwen naem
Het volck te saem dat uwen naem belijt,
O Heer in desen noot ons doch bevrijt.

's Lants sleutels en haer stale grendels
Smijt nu den Speck, met groot ghewelt,
Aen tween, en met Soldaet en vendels
Sy't Land schier maken dattet helt
Tot ondergangh: In Spanjaerts dwangh,
Tot ondergang, soo daer niet haest verschijnt
Een Hemels heyr dat haer te saem verdwijnt.

Ghy zijt ons schilt, en hebt dijn ooghe
Heer! tot dijns naems eer, prijs en lof,
Op dijne schapen, die gh'om hooghe
Noch sult verheffen uyt den stof,
Daerom wil ick, Vry sonder schrick,
Daerom wil ick, op u steets mijne sorgh
Vast setten; ô mijn heil, mijn sterckt, mijn borgh!

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p16

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd