Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Stem: La Dolphinée.

De Vogel wert gelockt gefluyt,
Des Vangers pyp geeft soet geluyt,
Tot dat hy't dierken heeft int net,
'tWelck hy dan naer syn handen set,
En brengtet in alsulck bedwang,
Dat 't pypen moet naar zynen sang.

Duc d'Alf/ dien ouden snooden gast,
Fluyt mede nu seer soet al vast,
Op dat hy't Land soo inne slick,
Het volck mocht krygen in syn strick:
Maer (vrienden) 'tis een lichte vlieg,
Siet toe dat hy u niet bedrieg.

Com nestelt hem de broeck eens op,
En smyt hem oock vry op de kop,
Slae dat hy pypt, en kirt, en jangt,
Syn steert als een hont-rekel hangt.
Stryt vroom voor uwe goede saeck,
Maeckt dat hy uyt het Lant geraeck.

Veel liever stelt het alles by,
En gord' het sweert aen uwe sy,
Slae vry, 'tis nu de rechte tydt,
Dat ghy u maeckt den bloet-hont quijt.
Hout goede wacht, vertrout hem niet,
Hy soeckt niet meer als u verdriet.

Weg sweept hem met de lange roe,
En dryft de guyt na Spanjen toe.
Wilt hem oock so om d'ooren slaen,
Gelyck hy and'ren heeft gedaen.
Voor alle werck bid God den Heer,
Dat hy hem selver van u keer.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p40

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd