Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Stem: Quand la bergere.

Weest nu verblyt,, Te deser tyt,,
Wie dat ghy syt,,
Over is nu 'snachts droev' duysteren schyn;
Al onse plagen,, In blyde dagen,,
Verandert syn.
'tWeer vriend'lick blickt, Elck is verquickt
Dat't God soo schickt,
En ons de Sonne der vrede dus geeft,
Tot een bevryding,, En tot verblyding
Van al wat leeft.
Als alles haest,, Was op syn quaest, Was God ons naest,
Syn hulp, syn heyl, syn schut hy tot ons send.
Laet ons hem loven,, Die daer van boven
De saeck dus wend.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p86

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd