Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Stem: 'Nachts doen een blauw gestarde kleet,&c.

O Nederland! let op u saeck,,
De tyt en stont is daer,
Op dat nu inden hoeck niet raeck,,
V vryheyt, die voorwaer
V ouders hebben dier gecocht,
Met goet en bloet en leven:
Want sy werd nu gantsch en t'eenemael gesocht
Tot niet te zyn verdreven.
Neemt acht op uwer Landen staet.
V volck end' steden meest
Syn sterck, end' daer is raet en daet
Van outs altyt geweest.
V adel is manhaftich vroom,
Men vind niet haers gelijcken;
Houd den Spanjaert doch, ick bid u, inden thoom
Dat hy van ons mach wycken.
Beschut, beschermt, bewaerd u land,
Let op het Spaensch bedrog,
Ey laet niet nemen uyt u hant
U Previlegien toch:
Maer thoont u elck een man vol moet,
In't houden van u wetten,
Boven al dient God, en valt hem steeds te voet,
Dat hy op u mach letten.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p90

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd