Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nyeu liedeken.

HIer zijn drie lichte geladen
Wi brenghen v den mey
Den mey met sinen bladen
Neemt danckelic ons intrey.
Ter eeren van scoone vrouwen.
Brengen wi des meys engien
so lustelijck gehouwen
Int dal van melodien
Wech nijders prien
Ghi en moecht ghesien
Gheen duecht geschien.
Wilt van ons vlien
Quade tongen die ons benien

Op een schoon fonteyne
Quamen wi huyden vroech
Cypresse maioleyne.
Ende ander cruyts genoech
Om hooren wi neder saten
der voghelen soeten sanck.
Met diens dat wi vergaten
dat ons die winter dwanc.
Reyn armkens blanck.
Naer uwen danck
Is ons verlanck.
Dat bischop stranck
Brocht ons in desen ganck

Daer liepen veel wilde dieren
Al in die groene vrucht
die vogels veel van manieren
Die songhen vander lucht
Mochten wi daer nv gecrigen
die ons so wel aenstaet
Wi souden stille swijghen
In duechden sonder quaet
Reyn vroulijck saet
doet onsen raet
Met liefden gaet
Die hem wel waet
In hem en is geen misdaet

Al hadden wi v daer buyten
Al in dat groene wout
daer alle die vogels ruyten
Ghi waert in ons behoet.
Wi souden veel lieuer steruen
dan v doen eenich leet
Laet ons eens troost verweruen
Ons trouwe is v bereet
Noeyt liefde en sneet
In ons so heet
Also god wel weet
Ons naeste cleet
Blijf in v in ons secreet

God hoede ons van schade
Door wien datmen dit doet
Maria vol ghenaden
die suyuer bloeme soet
die wil ons Kaerle bewaren.
Dat princelijc ghenoot
Ende noch in duechden sparen
Sijn vrienden cleyn ende groot
Delft minyoot
In haren schoot
Voor wederstoot
dat het volck deuoot
Mach winnen salich broot.

Ter eeren van deser stede.
Heeren ende wet eerbaer.
Ende al het ghemeynte mede
So doen wi dit voorwaer
rosiers ende vruechdeners coene
Ghi iongers van herten fijn.
Trect om den mey int groene
Vertoont v blijde aenschijn
Ons werck is dijn
Sonder fenijn
In dit termijn
Schenct in den wijn
Ende laet ons vrolijc sijn

Een schoon Liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancholie te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe/ liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen. Hier achter aen vervolghende [Antwerps liedboek]
1544
Wolfenb├╝ttel Herzog August Bibliothek: A: 236.5 Poet
f44r

DBNL/werkgroep Joldersma, naar bron, diplomatisch.