Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een oudt liedeken.

MEt luste willen wi singhen
Schoon lief al bider hant
Van drie lantsheeren dingen
Geboren wt nederlant.
Cleue Hoorne ende Batenborch
Haer namen zijn wel becant
Met sanghe willen wijse prijsen
Gaen wandelen al door dat lant

Die heeren zijn wt ghetogen
Al in dat gulden iaer
Si en wouden niet weder keeren
Si en waren ridder geslaghen
Te Venegien dat si quamen
Si maecten een verdrach
Si en wouden niet weder keeren
Si en besochten dat heylighe graf

Si namen daer malcander
Al bider witser hant
Wi rijden nv te samen
Al door dat gulden lant
Si saghen int suytwesten
Al dat vergulden iaer
Mer si waren vreemde gasten
Te Ierusalem was haer begaer

Die een heere sprack den stierman toe
Hout uwen ancker al vast
Bewaert v schip met staden
Siet wel tot uwen mast
Ghi hebt drie heeren gheladen
Het en is om gheen ghelt te doen
Bewaer v schip van schaden
Dat ons gheen ghebrec en coem

Schip roer ende prouanden
Alle dinck is wel ghestelt
Nv stieret van den landen
Al in des gods gewelt
Voor wint ende ooc voor waghe
dat meyr is onghewelt
Wi willen vrolijck waghen
Het ghelt ons euen dier

Si seylden voor den wint
Ende ooc al voor die waghen
Te Ierusalem aen dat lant
Salomons tempel dat si saghen
Si traden te Ierusalem
Al op dat heylich lant
Si traden op dat heylich graf
Daer maria so innich op lach

Ghi heeren sidy daer om comen
dat ghi ridders wilt gheslaghen zijn
Hout uwe scharen baren
Ende laet den coopman varen
Ende voert dat sweert met recht
Ende beschermt weduwen ende weesen
So voert ghi een goet recht
Nv hebt ghi edelheyt ghecreghen.

Een schoon Liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancholie te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe/ liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen. Hier achter aen vervolghende [Antwerps liedboek]
1544
Wolfenb├╝ttel Herzog August Bibliothek: A: 236.5 Poet
f61v

DBNL/werkgroep Joldersma, naar bron, diplomatisch.