Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nyeu liedeken van die Coninghinne van Enghelant

EEn liet met droeuicheden
Sal ick v doen ghewach
Hoe ter werelt is ouerleden
Wilt horen dit beclach
Die Coninghinne ghepresen
Van Enghelant voorwaer
God wil haer ghedachtich wesen
Die ons heeft al ghenesen
Ter werelt van sonden swaer

Hoe mocht een stenen herte gedoghen
dat den coninc daer dede aenschijn
Thien mijlen wt sinen ooghen
Moeste si altoos van hem sijn
Ende den coninck ghinck boeleren
Met een ander dit wel onthout
Al door sijn lant passeren
Ende daer bouen wilt dit gronderen
Heeft hijse teenen wijue ghetrout

Dit heeft si ter herten ghenomen
Dat haer den coninc hadde ghedaen
Si is in een bisschops hof ghecomen
Ende was met siecten beuaen
Daer heeftse troost vercreghen
Ende wert daer eerlijck onthaelt
Den rouwe is haer ter herten ghesleghen
Si is te bedde gheleghen
Ende heuet metter doot betaelt

Het deerlijck ouerlijden
Sal ick v doen ghewach
Men hoorde noyt tenighen tijden
So deerlijcken beclach
Den bisschop van coleten
die wasser altoos ontrent
Veel worden int secreten
Heeft si hem laten weten
Doen hi haer gaf dat heylighe sacrament.

Och adieu wilt v eerlijck draghen
Mijn man mijn heere reyn
Ghi sult mi noch beclaghen
Dat duchtich van v certeyn
God die willet v vergheuen
dat ghi mi hebt ghedaen
Wt uwen ooghen verdreuen
Dat sal mi coosten tleuen
O ghi waert seer qualijck beraen

Adieu Carolus mijn neue gepresen
Adieu mijn vrienden ouer al
God wil v ghedachtich wesen
Ende behoeden v voor misual
Dese werelt moet ic laten
In eenen soberen staet
Op dat ic niet en worde verwaten
O Ihesus coemt mi te baten
Voor god den vader mijn aduocaet

Adieu mijn neue rooms coninc ghecoren
Domfernandus excellent
Adieu vrou marie edel gheboren
Van vlaenderen ende brabant regent
Adieu coninghinne van vrancrijcke
Doen ghi quaemt met state groot
Al binnen Camerijcke
Ick willich daer oock ghelijcke
En claghen v mijnen noot

Dit heeft de Coninghinne van engelant
Int doot bed daer si lach
Met dien heeft sy haer ooghen geloken
In Ianuario den achsten dach
Is si vander werelt ghescheeden
Die Coninghinne van Enghelant
God wil die siele gheleeden
En haer zijn rijcke bereeden
In die eewighe glorie playsant

Een schoon Liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancholie te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe/ liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen. Hier achter aen vervolghende [Antwerps liedboek]
1544
Wolfenb├╝ttel Herzog August Bibliothek: A: 236.5 Poet
f104r

DBNL/werkgroep Joldersma, naar bron, diplomatisch.