Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Hier na volcht nv een Liedeken // van Elias/ Op de wijse vanden 18. Psalm. // Ick sal v lieuen en dienen eendrachtich/ etc. // Men cant oock singen/ op de wijse vanden 8. Psalm // O onse Godt en Heer/ etc.

Van Elias heb ick nu lust te singen
Hoe hy door yuer heeft gesocht te bringen
'tVerwerde Israƫl in rust en vreen/
Daarom heeft hy ge-yvert en gebeen.
Hy beriep alle de valsche Propheten
Om tgemeen volck onderscheyt te doen weten
Wie onrecht/ oft recht dede na Godts woort/
Daar op sprack hy treedt met v offer voort.

Hy geloofde/ hoopte en vast betroude/
Dat Godt al zijn bidden verhooren soude/
Maer hy heeft niet alleen getreden voort
Sonder zijn Partijen op hem verstoort.
Want tvolc en hadt niet cunne onderscheyde
Hadden sy niet voorts getreen alle beyden/
Oock so begeerden hy op zijn partyen
Dat haar gebeth voor tsijn soude geschien.

Dit is ons tot een exempel beschreuen/
Hier behoort hem nu elck toe te begeuen/
Want beter middel isser noyt gehoort/
Om te comen tot vreed' en goet accoort.
Hoe wel ons partijen die wy wt-dagen
Dit niet behaacht/ maar geerne anders sagen/
Want sy spreken met tempterende reen/
Treedt ghy voor Godt met v gebeth alleen.

Maar wy moeten voorts treden altesamen/
Off tvolck soud' nu ooc niet recht cunne ramen
Wie recht of onrecht heeft in deser tijt/
Dus treet tsaam voort/ lust v t'eynt vande strijt
En om dat uwer veel zijn in getale/
Daarom moet ghy eerst voorts treen altemale/
Op dat Godt toonen mach/ die eeuwich leeft/
Oft elck oock is/ daar hy hem voor wtgeeft.

Prins in u handen wy ons saacken stellen/
Seynt meer boden tot die ander gesellen/
Comen sy dan/ so richt ons na v woort/
Op dat elck een v Recht en Oordeel hoort.
Ist dat sy niet comen/ maer voor u beuen/
So sullen sy haar eygen vonnis geuen/
Dat sy v tRecht niet toe betrouwen Heer/
Dats van teyckens genoech naar ons begeer.
Eynde des Liedts.

Le Canu Robbertsz., Robbert, Onder verbeteringe. De rechter vluegel van Robert Robertz
1596
Amsterdam UB: OK 65-274(2)
fB6r

Martine de Bruin, naar bron, diplomatisch