Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Ghelijckerwijs vol rouwen
Sadt tvolck van Israel
In d'Babiloensch landouwen
Deur tyrannije fel

Soo hebben wy gheseten
In tsoete Nederlant
Vol lijdens onghemeten
Door Spaingsche iock, en bant.

Maer God heeft ons ghesonden
Van Nassouwen een helt
Welck heeft den bant ontbonden,
Die ons dus heeft ghequelt.

Daer naer is dlot ghevallen
Op u Matthias goet,
Die voortaen sult voor allen
Ons qualen gheven boet.

Ghy sult te vreden stellen
Onsen lantsheere ontpayt,
En die leughen mellen
Die van ons is ghesaeyt.

So dat wy van Matthias
Hopen dat hy sal sijn
R[?]echt als eenen Meesias
Onsen verlosser zijn.

Dus sijt ons wel ghecomen
Eel bloet van Oostenrijck:
Stelt u altijt tot vromen,
En vordert ons ghelijck:

Op dat u wort ghegeven
Des Conincks lof en faem,
Van jongheren[?] verheven,
Dair ghy af voert den naem.

Al sijt ghy ionck van iaren,
Weest daerom niet beswaert:
Pompeius was vervaren
Al was hij onghebaert.

En Scipio de' swichten
Der Poenen moet en vreught,
Doen hyse quam beuichten
Sijnde in ionghe ieught.

En Alexander moedich
Diemen den grooten noempt,
Voor ionck ende voorspoedig,
Ja nog tot nu beroemt.

Betrout op Godt almachtich,
En weest van moede coen.
Al is den vyant crachtich,
Hy en can ons niet doen.

Oorlof Prince hier mede,
En wel ghecomen sijt,
Tot Brussel inde stede
Nu en tot alder tijt.

Godt die u heeft vercoren,
Verleen u goeden raet,
Eertshertoghe hooghgeboren,
En bevry u van tquaet.

Houwaert, J.B., Sommare beschrijvinghe vande triumphelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende hooghgheboren Aerts-hertoge Matthias, binnen die Princelijcke stadt van Brussele, in t'jaer ons Heeren M.D.LXXVIII. den xviij dach Januarij. Mitsgaders die tanneelen, poincten, figuren ende spectaculen, die inde voorseyde incompste (ter eeren van sijne doorluchticheyt) zijn verthoont gheweest, met meer ander saken, die doen ter tijt gheschiet zijn.
1579
Den Haag KB: Pamflet 329
p87

Martine de Bruin, naar bron, diplomatisch.