Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[26v] Dit lyedekijn heeft twee wijsen. Die een is als menacht regulen voer een vaers sijnghet, dan is die wijse: 'Gueden dach ende guedennacht wens ic die liefste mijn'. Ende die ander wijse is als men vier regulen voer een vaers sijnghet, dan is die wijse: 'Het quamen drie ruttersgheloepen, gheloepen in een lant, met netten ende met knoepe, het waeren die besten diemen vant'.

1 Och, of ic in den Hemel waer,
Hoe wel soude ic dan sijn!
Nu bid ic alsoe oetmoedelijck
Den Heer, den Schepper mijn,
Dat Hi ons wil ontfermen
Ende brenghen ons in Sijn weyt,
Beschermt ons voer dat ewighe kermen,
Want hier is ghenoech druufheits.

2 Lit ende strijt in deser tijt,
Want hier niet en is dan druyck endelyden.
Wy sellen ons hier namels altoes verblijden
In ewijlyken tijde.

3 En wilt Heer Jhesus niet begheeven,
Hi is alre doechden een loen.
Hy sel ons noch cronen al in dat ewichleve
Met eenen vergulden croen.

4 [ix/27r] Maria, die Maechghetreyne,
Sij is suverlijcke ende schoen.
Sij bidt voer ons alle ghemeyne
Haeren alreliefsten Soen
In den hoechsten troen.

5 Sy is soe suverlijke.
O Paerl daer joncfrouwen schoen,
Och wilt doch vriendelijke voer onsbidden
Den alreliefsten Soen!

6 Die cherubinnen, die seraphinnen,
Die principaten, die potestaten,
Si loven altijt God van hemelrijc
Mit soeten sanc sonder aflaten.

7 Si sijnghen blijdentlijken,
Haer blyscap is alsoe groot.
Och waeren wy daer, soe souden wy welsijn verlost
Ende weesen uit alre noet!

(1) Och of ic in den Hemel

Handschrift Meerman
[1525 ca.]
Brussel KB: II 2631
f26v

H. Joldersma, naar bron, kritisch.