Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1 [xli54r] Weest ghegroet, o Maghet soet,
Mijn hert vervroecht, ende alle mijn moet,
Dat ic U lof mach prisen!
Ic bid U vriendelijc, doer U oetmoet,
Dat Ghi my wilt in wederspoet, troest gheven,
Also langhe als ic sel leven, troest geven etcetera.

2 Vrie edel Greyn, o suver Reyn,
Een Moeder ende Maecht si Di alleyn,
Men en vint gheen Uwes ghelijke!
U waerdicheit en is niet cleyn,
Ghij moecht ons allen vri maken ghemeyn, van sonden,
Daer wi mee sijn ghebonden, van

3 O Keyserinne, o Gods vriendinne,
Ghi sijt die hemelsche Coninginne,
Ende alle der enghelen Vrouwe!
Ghi sijt des sonders Troesterinne,
Bewijst ons nv U moederlijke minne, ons allen,
Behoet ons voer misvallen, ons allen etcetera.

4 Weest ons doch bi, des bid ic Di,
In alre noot,waer dattet si;
En wilt ons niet vergheten!
Onse enighe toeverlaet si Di,
Gheen ander troesterinne en weten wi opter aerden,
Dan Di, O Vrouwevan waerden, op aerden etcetera.

5 Ten was niet eer van creatuer,
Die U mit scriften of fyguer,
Te vollen mochten loven:
Soe edel si Di van natuer,
Ende van sonden also puer ghebleven,
Al hier in desen leven ghebleven! Al hier in etcetera.

6 Een Dagheraet, die clear opgaet,
Een Sterre des meers, die scone staet:
Soe wordi dic gheheten.
Een Paradijs van lusticheits,
Ende een Prieel vol soeticheits, in lusten,
Daer God in woude rusten, in lusten etcetera.

7 Reyn edel Scoen, in des hemels troen
Daer draecht di [54v] eene costeliken croen
Verciert seer suverlike.
Die heeft bereit U lieven Soen
U te gheven tot eenen loen uut minnen,
Scoen boven alle sinnen, uut minnen etcetera.

8 Wilt ons bistaen ende niet ofgaen
Als ons die felle doot coemt aen,
Ende onse siel moet sceyden,
Ende si haer vonnis sel ontfaen,
Van alle dat si heeft misdaen, in ghebreken
Och wilter danvoerspreken, in etcetera.

9 Staet dan bereit mit vliticheit,
Toent ons dan U ontfermherticheit,
In also groten node.
Ende onse siel dan mit U leit
Mit blijscappen inder ewicheit,
Hier boven onser God ende U te loven. Hier boven etcetera.

(1) Weest ghegruet etcetera.

Handschrift Meerman
[1525 ca.]
Brussel KB: II 2631
f54r

H. Joldersma, naar bron, kritisch.