Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Dat Vyfste Capittel. Op de Fransche Voys, van den sesten Psalm. Wilt my niet straffen Heere.

O Heere wilt ghedencken
Ons ellendich vercrencken,
Och siet aen onsen smaet
Ons erfdeel is ghegeven
De vreemd, wy zijn verdreven
Al van duytlandich saet.

Wy weesen sonser vader,
Ons moeders allegader
Sijn weduwen, bedruckt
Ons water wy nu coopen
Het hout is dier, int stroopen
Worden wy seer ghepluck.

Men wilt ons overdryven,
Vermoyet wy altijt blyven
Want men gheeft ons gheen rust
Heer, wy hebben ons moeten
Assur, Eypten boeten
Om tbroot, deur thongers lust.

Onse voorvaders, alle
Sondichden tharen valle,
Maer zy zijn ghepasseert,
Wy moeten haer misdaden
Soenen met onghenaeden,
Ja heel [?] gheruwyneert.

Knechten nu ons regeren
Niemandt, al mocht cesseren,
Verlost ons uut hun handt,
Ons broot moeten wy halen
Op berghen, oock in dalen,
Onder tsweert der vyandt.

Ons huyt die is verschouwet
Als den oven, verouwet
Van grooten hongher swaer,
Sy scheynden Sions vrouwen,
Noch oock haer eer behouwen
Judams maechden eerbaer.

Die Princen zijn ghehanghen,
Ons Ouders van belanghen
En heeftmen niet gheeert
Knechtkens, en Jonghelinghen
Sachmen als slaven dwinghen
De muelens omghekeert.

Douders sitten niet meere
Aen Stadt-poort, wech is deere,
End ons jonghers snaerspel
Al ons vreucht is nu uyte,
Ons dansen op die luyte,
Verkeert in droefheyt snel.

De Croon is afghevallen,
O wee, och dat wy allen
Hebben ghesondicht Heer,
Daerom is oock ons herte
Eylaes bedroeft, in smerte
dOoghen verduystert zeer.

Om des berchs Sions wille
Verwoest deur tstrijdts gheschille
De volchen tot een hol
Maer Heer die euwich blyvet
In dynen Troon beclyvet,
Is alle weldaet vol.

Wildy ons heel vergheten,
Waerom, laet ons dat weten
Ghy ons soo langh verlaet,
WIlt Heer ons weder brenghen
Tot u, uus huys ghehenghen
Daer in ons weder staet.

Vernieuwt doch onse daghen
Ghelijck ons Ouders saghen,
Want Heer ghy hebt ons heel
Vermeert in uwen toorne,
Troost Jacobs uutvercoorne,
Gheef [...?] er een salich deel.
AMEN.

Haecht, Willem van, Die Vijf Claechlieden Ieremie over Ierusalem, ende d'landt Iuda, Doense Godt strafte om haer ongherechticheyt, Boosheyt, ende Afgoderye, vvaer dat elck vrome Christen mercken mach, dat ons alsulcks eensdeels ouercomen is in dese Nederlanden, ende in Vranckrijck: ons vvaerschouvvende dat vvy dat claer, louter vvoordt der vvaersheyt, niet meer verlaten en souden, op dat ons niet en vergae in dleste, ghelijck Ierusalem, en Iuda gheschiet is. [drukornamentje] Ghedruckt int iaer 1578
1578
Brussel KB: VH 26.550 A Antwerpen SB: C 16070
fB6v

Transcriptie naar bron, MdB 2016