Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een Liedeken ten betooghe dat der armen gheest vrolicker is/ dan des rijcken/ op de wijse. Christus kercke soet/ oft den tijt is hier dat elck. etc.

Broeders eerbaer/ schout ghiericheyts useren
Want dats voorwaer/ den wortel alles quaet
Wilt u eenpaer/ ootmoedelick verneren
Soeckende claer/ den alderminsten staet
Van theylich saet/ wordy ghebenedijt
Want de arme van gheeste/ saen
Die sullen ter Godts feeste/ gaen
Dies dan sulck gheest verblijt
Voor den rijcken soubijt

Want die bemint/ des rijckdoms schats hanthieren
Hem seluen vindt/ int onrustich verdriet
Wat hy beghint/ vruecht moet wt hem logieren
Want hy en vint/ niet dan hy t goet en siet
Dies hoe tgheschiet/ blijft hy in sdrucx bestier
Maer die in arbeyt boete/ raept
Gherustelick en soete/ slaept
Dus verhuecht darm dier
Soo voor den rijcken hier.

Want Godt vermeert/ Des rijcke mans alleynde
En hy verkeert des arms druck in vruecht
Rijckdom verseert/ voortbrinct verdriet int eynde
Maer armoe leert/ in gode sijn verhuecht
In goeder duecht/ schout der gelts liefden schijn
Want al trijckdoms bestiericheyt
Dat enversaet gheen ghiericheyt
Tis dan den rijcken pijn
Als darm blye mach sijn.

O doot o doot bitter is dijn ghedincken
Den rijcken bloot/ die hier de schatten heeft
Want u exploot/ al zijn hoochmoet doet sincken
Maer uwen noot/ den armen ruste gheeft
Want dien aencleeft/ theeren ghenade soet
Waer in sijn vruecht ghepresen lach
Dies hy wel vrolick wesen mach
Duer denvreedt samen moet
Bouen den rijcken bloet.

Want Prince reyn// den armen vol trouwen
In Godt alleyn// stelt al zijns leuens pat
Daer dat certeyn// Den rijcken int benouwen
In tsweerelts pleyn// Die stelt op sijnen schat
Maer themels stat// en sal dien niet gheschien
Niet meer ten claren tooghe// dan
Dat duer der naelden ooghe/ can
Den Hemel naet belien//
Hoe sou hy dan verblien.

Deuchdelijcke Solutien, gesolveert by vele ingenieuse Componisten van diversche Cameren van Rethorijcken. Duysent guldens, zilveren coppen en schalen, Met my te coopen meucht ghy winnen: U ghelt coemt inde Lothery' sonder falen, Goede stichtinghe vindy hier binnen. Dit is u prose ende Nombre net, Wilt dit bewaren in plaetse van u billet.
[1575]
Amsterdam UB: 1998 C 11
fEe2r

Transcriptie naar bron, diplomatisch. Door Alexandra Kecskés.