Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


O ihesus heere keert v tot my
verlost my vander vreesen
Die ic heb om te dien dy
mijn zonden wilt ghenesen

Jhesus andwort der zielen ofte mensche
O Mensche wilt v niet ontsien
die werlt wilt begheuen
Van vreesen salic v doch vrien
v zonden al vergheuen

Die ziele
O ihesus heere wat grooter mijn
wordic van v ontwaren
Dat ic op v setten min zijn
ghij sult my wel bewaren

De ziele [227r]
noch des sondaechs
Hier om so willic vromelic
die weerelt laten liden
Ende dienen hu in minen tijt
ghi sult my wel verbliden

Jhesus antwort
Och lieue kint des zeker zijt
dat ic v sal verbliden
Ic sal v gheuen eewich rijc
wilt nv een weynich striden

Jhesus cristus
V strijt zal zijn int wederstaen
al deser weerelt lusten
En of die vyant v cont raen
daer op en wilt niet rusten

Jhesus
In uwen strijt so roept mi aen [227v]
Den vyant en wilt niet zuchten
Al latic v een wile begaen
schier salic v verlichten

Jhesus
Nu wilt die werelt haest af staen
Ende dient my sonder merren
Ic sal v in mijn rijke ontfaen
Bouen dat licht der sterren

Jhesus
Daer suldi grote vruegde plien plien
Mijn suuerheit aenscouwen
Wilt my nu minnen ende ontsien
ten sal v niet berouwen

Die ziele
O ihesus heere dat ghi ghebiedt
in my salict bereyden [228r]
n wille die werelt achten niet
van haer soe willic scheyden

Die ziele begheft de werelt
Adiu werelt adiu solae
In tideliken hauen
Die my mach gheuen eewich pais
hem willic gaen behaghen
Amen

[handschrift zonder titel]
1473
Den Haag KB: 75 H 42
f226v

Johan Oosterman, naar bron, diplomatisch