Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Psal. 68. 70. 79. 145 etc.
1 Cor. 3 Jacobi 5
IHS

Mijn tong en sal niet stille staen
mijn mondt altijt Godt roepen aen
en singen loff Godt aengenaem
met hert bequaem, en geest te saem

Ick sal prijsen mijn heere goet
in mijn leuen tot inder doot
met groet geluijt en sange soet
mijn siel roept tot den heer deuoot

Met sang wil ick prijsen goeds naem
maken heerlick met loff eersaem
mijn siel tot prijsen is beraen
om tgoet dat godt mijn heeft gedaen

Ghij al te saem die den heer vreest
wilt verhoogen oock uwen geest
singt met iolijt v loff bedeest
Looft godt met hoogen ombeureest

Ist dat ghij sijt droeuich off suaer
spreect tot den heer v gebet claer
maer sijt ghij wel gemoet voorwaer
met sang den heer looft openbaer

Vader, soen, geest gebenedijt
van nu in ewicheijt met vlijt
gelooft die ons van quade beurijt
en brengen sal in shemels blijt. Amen

Enige hymnen en lofzangen (Utrechtse liedbundel van 1582)
1582
Utrecht UB: 1338 (5 M 23)
p3

Johan Oosterman, naar bron, diplomatisch (niet gecontroleerd)