Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een liedeken op de wyse Compt Rethoryckers etcetera

Myn schoonste lieueken vuytvercooren
Om uwen twil lydt ick torment
V liefflyck aenschyn placht ick eens toorbooren
Maer daer es nu een ander omtrent
Nochtans int hert staet ghy geprent
Als myn v liefde noch compt te vooren
Therte dunckt my int lyf te smooren
Doorsaeck es v schoon lieff bekent

Meenige reys heb ick gaen doolen
Snachs omtrent de midder nacht
Gelycken een dieff die heeft gestoolen
Die hem voor d'officieren wacht
En naer v deur heb ick getracht
Tot dat ghy myn lieff die quaemt doen oopen
Door regen en wint heb ick geloopen
p donder noch blixem niet geacht

Eylacy schoon lieff tis al verlooren
Myn loopen en jaegen soo langen tyt
Ick sie een ander salt voogeltgen stooren
Daer ick myn soo hadde toe verblyt
Heb ick dus lange om nyet gevryt
Sal ick v myn lieff niet moogen genaecken
Den bitteren doot sal ick moeten smaecken
Waer van ghy alleen die oorsaeck zyt

Oorlof princes wilt vry aenmercken
Neempt hier oock wel exempel aen
Salomon de wyse sampson de stercken
Syn all door vrouwen te niet gegaen
Achilles den griek condt niet wederstaen
Voor Pollexina syn leuen te waegen
Apollo ginck hy syn offerhande draegen
Te Troyen daer heeft hy de doot ontfaen

Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant
1598-1600
Den Haag KB: 135 K 36
f95v

Willem Kuiper, naar bron, diplomatisch.