Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Nyeuwe liedeken opte voise Passomede Sicille

Aenmerckt siet myn verdriet
en droeuige clachten
want alle myn gedachten
schoon bloemken excellent
syn tot uwaerts geweent
het bediet van dyt lyet
wylt doch daer op achten
soo hoop ick te verwachten
een troostelyck precent
tot myn contentement
v goede seeden lyeffelycken reeden
en v geesticheyt mee
stellen myn in vreeden van alle droefheeden
als ick daer ben terstee
daer ghy syt met jolyt
lieueken gepresen
geenen tydt noch respyt
mach my te lanck weesen
ghy wtt geleesen my [cunt] genesen

geen soo schoen van persoon
tot eenigen stonden
noyt en is beuonden
als desen welgedaen
die myn hert heeft beuaen
dat ten loent sy idoen
myn haer gratie [j]onden
voor myn bitter wonden
van Cupido ontfaen
daer ick sy met belaen
soo sou druck lyden wech van myn vlyden
en myn verhuegen want
tot allen tyden soud ick verblyden
als ick aendacht vailiant
om v juecht ende deuecht
dye ghy sonder sneuen
myn met vreucht en genuecht
soud laeten aencleuen
daer door het leuen ghy my sout geeuen

gelyck ghy my maeckt bly
en verhuecht myn sinnen
als ick can gewinnen
suyverlyck roosken goet
uwe presentie soet
alsoo ly ick in my
jonckharte van binnen
als ick myn moet vinden
absent van u die doet
verhuegen myn gemoet
want anders geenen dan ghy alleene
can myn vermaecken wel
al waer dat scheene ick heel verdweene
van lyden en gequel
als ick maer ghesicht claer
van u mach aenschouwen
den druck swaer sout voorwaer
in myn cort op houwen
door v schoon vrouwe wtt al benouwen

neemt in danck t present cranck
van dyt lyet seer claechtich
laet myn toch zyn delachtich
van u een troostelyck woort
twelck myn hart geeft confoort
syt met lanck eenen stranck
maer zyt eens aendachtich
myn groeten liefde crachtich
daer ick in legh versmoort
myn suchten toch verhoort
princes royale ghy tene[.]male
hout myn in v bestyer
laet in v daelen der minnen straelen
helpt myn wtt dyt dangier
mynen mont sout doen cont
v groote weldaden
want doorwont wart gesont
ick door u genaden
synde beladen met droefheyts graden

fy[nis] I. Bacx

Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant
1598-1600
Den Haag KB: 135 K 36
f106r

Willem Kuiper, naar bron, diplomatisch.