Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Na de afwijckinghe van Noorthollandt, hebbense met verraet Bueren
aengevallen ende verovert, het Slot door de Capiteyn verraden.
Namen met gewelt in Oudewater ende Schoonhoven.
Na de wyse. Mijn Ziel maeckt groot den Heer.
Och my jammert met wee,
De moort van Bueren de Stee,
T'verraet dede haer sneven,
Dat doet het Spaensch ghebroet,
Monsieur Hierges verwoet,
Heeft dese Moordt bedreven.

Die Capiteyn vant Slot,
Te Bueren ghaff t'ghebodt,
Dat niemandt soude schieten,
Heeft zijn verraedt volbrocht,
Was met gheldt omghecocht,
Zijn Eedt deed hy te niete.

De Spaengiaerts willet verstaen,
Vielen die Stadt dapper aen,
En met gh'weldt inghenomen,
Zy sloeghent daer al doot,
Jonck, Out, kleyn ende groot,
Soo wie't niet cond' ontcomen.

Veel burghers namen de vlucht,
Opt Casteel met groot gherucht,
Zy meynden t'Casteel te houwen,
De Capiteyn heeft anders ghedacht,
End zijn verraet volbracht,
Dus quamens int benouwen.

T'kasteel wert opghegheven daer,
Behoudens lijff end goet eenpaer,
Verghetende Eer en trouwe,
Aenden Prince ghedaen,
De verrader sal loon ontfaen,
Naer zijn werck sonder flouwen.

Een corte wyl nae dien,
Mochtmen beleghert sien
Ouwater zwack van mueren,
De Spaengiaerts schoten seer,
De Mueren vielen neer,
Dus quamen sy in trueren.

De borghers hebben haer gheweert,
Ten lesten Man gheresisteert,
De Soldaten oock midts desen,
Veel spaengiaerts zijn vermoort,
Eer die Stadt werdt verstoort,
Trouwicheyt sy bewesen.

Die Papouwen droeghen moet,
Doen zy onder den voet,
Brachten dit Steedjen cleyne,
Schoonhoven oock met pijn,
Moest Tyranny onderworpen zijn,
Oock veel Dorpen int ghemeyne.

Oorloff ghy borghers al,
Voor Tyranny u niet vreesen sal,
Wilt voor t'Vaderlandt strijden,
Als Israel heeft ghedaen,
In u noot roept Godt aen,
Hy laet u niet int lyden.
Staet na t'beste.

Een Nieu Geuse Lieden boecxken/ Waer inne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher geschiedennis/ [sic] dees voorleden thien Jaren tot noch toe toeghedragen/ eensdeels onderwijlen in Druck wtgegaen/ eensdeels nu nieu byghevoecht. Midtsgaders sommighe schoone Refereynen/ ten seluen Propooste dienende/ hier achterbyghestelt. Nu nieuwelick vermeerdert/ ende ghecorrigeert. Pro Lege, Rege, & Grege. [houtsnede 'Viue le Gues'] Viue Dieu, La Santé du Roy, & la Prosperitè [sic] des Geus.
[1578?]
Parijs Bibliothèque Nationale: Rés. p. Yi 24
f90r

DBNL, naar Kuiper & Leendertz 1924.