Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een Liedeken van de belegheringhe ende opghevinghe van Siericzee,
Op de wijse: Maximilianus de Bossu.
Aenhoort een liet ghy christen schaer,
Wat sich heeft toeghedraghen,
Al in dat vijfentseventichste Jaer,
Men mach het wel beclaghen,
Den thienden October wert Zierczee beleyt,
Van de Spangiaerts benaut aen allen zijt,
Gheen Victaly condense becomen.

Sy hebben de stadt ghehouden langhen tijt,
Met ghewelt sonder vertsaghen,
De Geusen deden de Spangiaert groot spijt,
Met haer schepen alle daghe,
Daer bleef so menighen Spangiaert doot,
Al waren de Geusen in grooten noot,
Zierickzee dede van hongher claghen.

De Prins als een ghetrouwe Heer,
Heeft dickwils begheert te ontsetten,
Ziericzee die daer was benouwet seer,
Maer die Spangiaerts hebbent altijt belettet
Sy schoten de schepen al inden gront
Van de Geusen, die so menighe listen vondt,
Dan twas al te seer besettet.

Daer was gheen diepte verstaet wel my
Om met groote schepen daer by te comen
Dus hebben sy de stadt ghemaeckt vry,
De Geusen met veel daden vroome,
Maer God en heeftet niet gheconsenteert,
Hy moet nochtans altijdt zijn ghe-eert,
Op ons selfs laet ons niet steunen.

Daer was soo groote diere tijdt
Binnen Zierickzee onder de ghemeente,
Menich vroom herte veel hongher lijdt,
Ghelijck gheschiet is binnen Haerlem mede.
Hoe macht eene vleesch dus quellenden zijn
Het ander, en aendoet soo grooten pijn,
Daer wy zijn van een hooft eene leden.

Dat doet altijt het ghecroonde beest
Ende des Antechrists dienaren
Die altijt met een bloetdorstighe gheest
Donnoosele end gheloovighe beswaren,
Sy achten ons Ketters obstinaet,
Om uyt te roeyen toncruyt quaet,
Teghen Gods wille na tschrifts verclaren.

Inden Mey den thienden dach
Worde Zierickzee de stadt opghegheven,
Met eene also goeden verdrach,
Behouden goet, Lijf en leven,
Monseur Dragon heeftse in ghenade ontfaen
Hy heeft beter als Duckdalf ghedaen,
Doen Haerlem worde opghegheven.

Prince ghy Papouwen verblijt u nu,
Dat ghy Zierickzee hebt ghewonnen,
De gantsche Zee sal voortaen wesen u,
Maer ghy sulter seer vals aen flouwen,
Zierickzee zal weder onse zijn
Papou moochdy leven een cort termijn,
Ghy sult wonder aenschouwen.
Staet naet beste, fecit.

Een Nieu Geuse Lieden boecxken/ Waer inne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher geschiedennis/ [sic] dees voorleden thien Jaren tot noch toe toeghedragen/ eensdeels onderwijlen in Druck wtgegaen/ eensdeels nu nieu byghevoecht. Midtsgaders sommighe schoone Refereynen/ ten seluen Propooste dienende/ hier achterbyghestelt. Nu nieuwelick vermeerdert/ ende ghecorrigeert. Pro Lege, Rege, & Grege. [houtsnede 'Viue le Gues'] Viue Dieu, La Santé du Roy, & la Prosperitè [sic] des Geus.
[1578?]
Parijs Bibliothèque Nationale: Rés. p. Yi 24
f92v

DBNL, naar Kuiper & Leendertz 1924.