Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Na de victory van Zierickzee toghen de Spaenjaerts na Brabant, de Staten gedreycht hebbende, namen Aelst in.
Op de wijse van Susanna. Gij mannen ende vrouwen, wilt doch
gedachtich.
Hoort toe altesamen int ghemeyne,
Groot ende cleyne, wat nieus wort u bediet,
Laet ons God bidden om zijn genade reyne
Die liggen in weyne, wilt helpen uut verdriet.

O Vlaendren en Brabant, weest doch getrouwe
Als vrome Lants douwe, den Prins aen elcken cant
Bemindy de spaenjaerts, tsou u noch berouwen,
Somen mach aenschouwen, want sy berooven t'lant.

De spanjaerts zijn getogen, wiltet doorgronden
So tis bevonden, na Aelst in Vlaenderlant
Zy waren tyrannich als alle die bloethonden,
Ick moetet u vermonden, tot haerder schant.

Als sy binnen Aelst waren ghecomen
Zy hebben niet vernomen, eenich wederstant
De borgers hebben sy het leven benomen
Doorschoten met schromen, vermoort aen elcken cant.

Dit is haer gebeurt van de spaensche bende
Ist niet groot elende, diet met de doot besuert:
Daerna hebben zijt berooft als de onbekende,
Vrouwen gheschent, en maechts gevioleert.

Als sy dese moort hadden bedreven
Woudense haer begeven, na Bruessel algemeyn,
Zy meendet met schoonheyt wel hebben ghecregen
Want sy hadden geschreven, aen Barlemont certeyn.

Die borgers van Bruessel, al met verlangen
Zy wouden niet ontfangen, de spangiaerts allegaer
Die spaensche Heeren namen sy ghevanghen
En Barlamont seer strange, so t'blijct int openbaer.

De burgers zijn in haer geweyr getogen
Alsmen sach voor oogen, zy waren wel gemoet:
Zy wisten wel dat sy souden zijn bedrogen
Zy woudens niet gedoogen, maer wagen lyf en goet.

Die van Brussel hebben een bode gesonden
Ter selver stonden, na Gent zeer wyt vermaert,
Of sy inde sake wilden zijn verbonden
Ic moetet u vermonden, sy waren niet vervaert.

Als die van Gent de bode hebben gecregen
Wat batet veel gezwegen, zy hebbent wel begeert,
De Spaengiaerts te verdryven, wildense wagen lyff en leven
Dus hebben zijt geschreven, en zijn veraccordeert.

Als die van Gent t'verbont hebben gelesen
Zy hebben afgeroepen die Placcaten openbaer
Datse de Spaengiaerts gheen Victaly souden senden by desen,
Op gestraft te wesen, als vyanden voorwaer.

Als de Spaengiaerts dees tydinge vernamen
Zy altesamen quamen, na thuys te Lykercken saen
Dat sy plonderde en roofden, en tgoet daer uut namen,
En thaerder onvromen, als roovers gedaen.

Monsieur de Hierges met tachtich Vaendelen knechten
Quam niet als de slechten, voor Woerden int Velt,
Hy meende met machte de geusen te bevechten,
Daer sachmen hen oprechten negen schanssen van ghewelt.

Als Monsieur de Hierges de tyding heeft ontfanghen
Zijn hart was hem so bange, uut Brabant also ras,
Hy de zijn knechten wijcken, van Woerden, met verlanghen
Zijn leger sachmen branden, al op dat selve pas.

Oorlof ghy Princen wilt u vermeeren,
Dit is tot uwen eeren, willet in danck ontfaen,
Laet ons God bidden dat haren tijt mach keeren:
En haer macht vermeeren, die Spaengiaerts weer te staen.

Een Nieu Geuse Lieden boecxken/ Waer inne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher geschiedennis/ [sic] dees voorleden thien Jaren tot noch toe toeghedragen/ eensdeels onderwijlen in Druck wtgegaen/ eensdeels nu nieu byghevoecht. Midtsgaders sommighe schoone Refereynen/ ten seluen Propooste dienende/ hier achterbyghestelt. Nu nieuwelick vermeerdert/ ende ghecorrigeert. Pro Lege, Rege, & Grege. [houtsnede 'Viue le Gues'] Viue Dieu, La Santé du Roy, & la Prosperitè [sic] des Geus.
[1578?]
Parijs Bibliothèque Nationale: Rés. p. Yi 24
f93v

DBNL, naar Kuiper & Leendertz 1924.