Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nieuw Liedt van de couragieuse Brusselaers,
Op de wijse, Wilhelmus van Nassouwe.
Ghy Brusselaers met couragie
Voleynt u saken wijs,
Ghy crijcht voor uwe gagie
In alle steden prijs,
Want elck is wel ghedachtich
Hoe dat ghy onbelaen,
Den thienden Penninck eendrachtich,
Hebbet weder gestaen.

Ghy crijcht der Leeuwen namen,
Wantmen u vroom bevint,
Mits dat ghy altesamen,
So eenich zijt gezint,
Om de spaensche vyanden,
Nu te brenghen ten val,
Die hier des Conincks Landen,
Bederven over al.

De Spangiaerden vileynich,
Roeyt ghy vromelijck uyt,
Hoewel sy zijn hier weynich
Zy schatten t'Lant over luyt,
Maer sy comen tot schande,
En die Raedt met haer spreeckt
Want God seer goederhande,
Alsulcken Raetslach breeckt.

Sy zijn op dees condicy
Ghecomen in het lant
Om de Inquisicy
Te stellen in den trant:
Maer niet by s'Conincks belasten,
Maer door Granvelle loos,
Die sandt veel vreemde gasten,
Die hy daer toe verkoos.

Sy quamen als bloode honden,
Het bleeck terstont seer wel,
Men hevet wel bevonden,
Sy vielen te rebel,
Want als wy nu dit vaten
Sy deden bot en slecht:
Teghen sConincx Placcaten,
Ja teghen reden en recht.

Dit hebben wy verdraghen,
Wel thien jaren lanck,
Dat wy laghen beslaghen
In des Spangiaerts bedwanck,
En ghehoort de spaensche sprake
Die ons verdriet den tijt,
Nu is Brussel d'oorsake,
Dat wy die worden quijt.

Elck is op haer vergrammet,
Ja die Staten nu oock:
Brussel seer vyerich vlammet,
Over al gaet op den roock:
Die van Antwerpen ghepresen,
Die coopen torf en hout,
Willen sy daer langher wesen,
Sy sullen worden cout.

Nu roept met accordatie,
Den ghemeynen raet,
Craemt op ghy Spaensche Natie
Tis beter dat ghy gaet,
Elck is op u verbeten
Want ghy zijt hier suspect,
Of ghy sult worden ghesmeten,
En ghy niet en vertreckt.

Elck roept gaet heen na Spangien
Met wercken ongheveert,
Want Appelen van Orangien
Zijn hier seer wel begheert,
Gaet heenen maeckt kabassen
Snijt Vijghen en Rosijn
Die vruchten zijn al ghewasschen
Bequamen is den termijn.

T'is waert om te vertrecken
Dat ghy nu moetet vlien,
Ghy die in alle plecken
So seer hier waert ontsien,
En nu zijt ghy versteken,
Van elck int Generael
T'is t'Ouwenaerden ghebleken,
Te Brussel princepael.

Dit is mijn herten wenschen
Daer ick na heb ghehaeckt,
Dat nu voor alle menschen,
Den Peys mach zijn ghemaeckt
Datmen in allen steden
God mochte prijsen vry,
Hy is een Vader vol vreden,
Die blijft ons altijt by.

Een Nieu Geuse Lieden boecxken/ Waer inne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher geschiedennis/ [sic] dees voorleden thien Jaren tot noch toe toeghedragen/ eensdeels onderwijlen in Druck wtgegaen/ eensdeels nu nieu byghevoecht. Midtsgaders sommighe schoone Refereynen/ ten seluen Propooste dienende/ hier achterbyghestelt. Nu nieuwelick vermeerdert/ ende ghecorrigeert. Pro Lege, Rege, & Grege. [houtsnede 'Viue le Gues'] Viue Dieu, La Santé du Roy, & la Prosperitè [sic] des Geus.
[1578?]
Parijs Bibliothèque Nationale: Rés. p. Yi 24
f95r

DBNL, naar Kuiper & Leendertz 1924.