Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Hoe die Spaensche Hoeren comen klagen, om datmen de
Spaengiaerts wil verjagen:
Op de wyse van Wilhelmus van Nassouwen.
Ick heb droefheyt vernomen
Sprack daer een Spaensche Poet,
Hier is qua tydingh ghecomen
Die ons versuchten doet,
Dat al ons fraey Seignoeren
Moeten naer Spaengien Coen,
Wat sullen wy Spaensche Hoeren
Nu altemael gaen doen.

Seignore Jacomijne
Och lieff Seignore Margriet,
Wat raet Seignore Katlijne
Wy blyven heel int verdriet,
Wy sullen nu moeten hooren
Dat tvolck roept wijs bedaert,
Ghy spaensche Hoeren vercooren
Maeckt u nae Spaengien waert.

Ach laes, tis al vant Varcken
Sprack Seignora Margriet,
Wy sullen moeten wercken
Is dat niet groot verdriet,
Wy hebben wel neghen Jaeren
Ghegaen als Jonckvrouws schoon,
Groot werck dat sal ons vaeren
Wy zijns nu niet ghewoon.

Wy plachten den Boer te plaghen
Om Wijn end Wittebroot,
Dus moest hy ryden end jaghen
Wy sloeghen de Hoenders doot,
Als ander Crijchslieden Vrouwen
Dan liepen op die Gaerd,
Soo aten wy dat wy wouwen
Ghesoden end ghebraed.

Ist datse nu verlaten
Ons Hoeren alle ghelijck,
Die Kindren op der straten
Bewerpen ons met slijck,
Zy hebben haer laten verdrijven
t'Utrecht al van Vreeborch,
Een voet voor t'gat te crijghen
Dat is meest al mijn sorch.

Dat meucht ghy nu wel mercken
Sprack daer een Spaengiaert saen,
Die Koe is op, 't is vant vercken
Onsen hoochmoet is ghedaen,
Dat moghen wy wel dancken,,
Mijn Heere van Bossue,
Ghy Hoeren meucht wel schampen
Wy zijn u allegaer mue.

Des moet der Duyvel waghen:
Oyt Spaengiaert te hebben ghelooft,
Van Vrienden ende Maghen
Soo hebt ghy ons berooft,
Ghy wout ons maken Gravinnen
Van Steden en Dorpen moy,
Nu moghen wy gaen spinnen,
End bedelen broot om goy.

Ghy draecht Fluweelen mouwen
Lobben end Ringhen aende handt,
Daerop een suyveren bouwen,
Als Madamme vanden Landt,
Ghy en durves niet beclaghen:
Groot goedt is u ghebeurt,
Ghy waert eerst maer arme slaven,
Verhackelt end verscheurt.

Wat wilt ghy ons versnouwen
Ghy quaemt uut Spaengien coen,
Met d'Ellebooch door de Mouwen
Die Teenen door de schoen,
Het Hembde door de broecken
Bracht u Duckdalff int Landt,
Ghy meucht hem nu wel vloecken
Hy heeft u hier gheplant.

Adieu schoon Roose kloecke,
Wy moeten nae Spaengien in als,
Adieu Seignoor scheurbroecke
Der duyvel breeckt u den hals,
Ghy sult oock moeten wercken
Soo wel als wyluyden doen,
Met Rogghen bry gaen stercken
Oft lappen oude schoen.

Een Nieu Geuse Lieden boecxken/ Waer inne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher geschiedennis/ [sic] dees voorleden thien Jaren tot noch toe toeghedragen/ eensdeels onderwijlen in Druck wtgegaen/ eensdeels nu nieu byghevoecht. Midtsgaders sommighe schoone Refereynen/ ten seluen Propooste dienende/ hier achterbyghestelt. Nu nieuwelick vermeerdert/ ende ghecorrigeert. Pro Lege, Rege, & Grege. [houtsnede 'Viue le Gues'] Viue Dieu, La Santé du Roy, & la Prosperitè [sic] des Geus.
[1578?]
Parijs Bibliothèque Nationale: Rés. p. Yi 24
f98r

DBNL, naar Kuiper & Leendertz 1924.