Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nieuwe Jaers Liedeken
op de wijse vanden xxiij. Psalm.
Laet ons al eendrachtich vrienden eersame
Loven den Heer om dat hy ons bequame
Verlost heeft van svyants bloetdorsticheden
En wilt dat zijn woort hier wort aenghebeden
In spijt van zijn wreede vyanden claren
Dus loeft Godt al in desen nieuwe Jaere.

Wy sien merckelicken voor onsen ooghen
Antechrist val en zijn leering verdrogen,
Ja beschaemt staen die hem hadden in eeren
So dat een elck niet meer en wil verkeeren
Met die tBeest diende int openbare
Dus loeft Godt al in desen nieuwe Jare.

Die eertijden sochten der Christen valle
En soopen het bloet van den vromen alle
Wetten nu haer messen om te doen sterven
Die gheene die ons eerst wilden verderven
Dies sy vallen in haer sweerden eenpare
Dus loeft Godt al in dese nieuwe Jare.

Waect op nu vry Tyrannen groot van machten
Want door Godts hant moet ghy lieden versmachten
Uwen val die compt seer haest voort ghecroepen
Dies wy nu tsamen eendrachtich roepen
Sy is gevallen die Hoere voorware
Dus loeft Godt al in dese nieuwe Jare.

Smaet ende schant u Coningen der aerden
Moet ghy ontfaen met grooter waerden
Hebben eylaes ghesopen het bloet crachtich
Vande dienaers des grooten Godts almachtich
Want sy roepen wraecke onder den outare,
Dus loeft Godt al in dese nieuwe Jare.

Oft wilt u metten Moordenaer bekeeren
So sal onsen Godt een Heer den Heeren
U gratie doen als die met groot verlanghen
Bereyt is om u blijdelijck tontfangen
So ons Johannes leert voor een blijde mare
Dus loeft Godt al in desen nieuwe Jare.

En ghy vrienden nu van Godt uutvercooren
Volhert toch in deucht op dat synen toorn
Ons niet en besoecke, so hy ghepresen,
Dees voorleden Jaren aen ons heeft bewesen
Oft u worde ghebracht tot een cleyne schare
Dus loeft Godt al in dese nieuwe Jare.

Princelijcke Godt wilt met u ghenade
Sijn ontrent u kinders vroech en spade,
Oft anders moeten sy als caf verdwijnen
En eylaes droevich voor u verschijnen,
Daer veel sullen scheyden met grooten ghevare,
Dus loeft Godt al in dese nieuwe Jare.
Castijt sonder verwijt.

Een nieu Geusen Lieden Boecxken Waerinne begrepen is, den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiede-nissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onder wylen in Druck uutghegaen, eensdeels nu nieu byghevoecht. Nu nieulick vermeerdert ende verbetert. Vive Dieu, La Santé du Roy, & la Prospérité des Geus
1581
Den Haag KB: 1714 E 20
f72r

DBNL, naar Kuiper & Leendertz 1924.