Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nieu Liedeken, ghesonghen van de Cameristen der Violieren
tot Antwerpen.
Aenhoort ghy Heydensche nacie,
Die door Christum tot ghenade quaemt,
Hij roept u tot sijnder gracie,
Dus coemt eer dat ghy blijft beschaemt:
Met hem versaemt
Al in sijn Goddelijck woort ghepresen:
Soo wie dat den name Gods ghebenedijt
Ghelooft, en aanroept altijt,
Die sal door Christum salich wesen.

God sprack met woorden vreedsame,
Tot Abraham: door u saet voorwaer
Sullen die Heydenen bequame
Ghebenedijt sijn in Christum lofbaer:
Want dwoort seer claer,
Gheeft warachtich ghetuych van desen:
Soo wie dat den name Gods ghebenedijt
Ghelooft en aenroept altijt,
Die sal door Christum salich wesen.

Dlicht is den Heydenen ghegheven,
Dus te wijl ghijt hebt wandelt daer in,
Soo comdy uut den doot int Leven,
En soeckt Christum alleen voor u ghewin,
Met hert en sin;
Wilt sijn woort hooren, verstaen, en lesen:
Soo wie dat den name Godts ghebenedijt
Ghelooft en aenroept altijt,
Die sal door Christum salich wesen.

Hy is dat beloefde saet reyne,
Dwelck Adam was ghepropheteert,
Maer sy versmaeyden die Fonteyne
En dlevende Water gherenocieert:
Dies u verneert,
Op dat ghy u qualen laet ghenesen:
Soo wie dat den name Gods ghebenedijt
Ghelooft en aenroept altijt,
Die sal door Christum salich wesen.

Hoe Princelijck heeft hy vertreden
Helle, Doot, met dat oude Serpent?
Aent cruyce voor des menschen doot gheleden,
En ghelaten tot een nieu Testament.
Christum bekent,
Want ghy met hem sijt verresen:
Soo wie dat den name Gods ghebenedijt
Ghelooft en aenroept altijt,
Die sal door Christum salich wesen.
PER HAECHT

Een nieu Geusen Lieden Boecxken Waerinne begrepen is, den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiede-nissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onder wylen in Druck uutghegaen, eensdeels nu nieu byghevoecht. Nu nieulick vermeerdert ende verbetert. Vive Dieu, La Santé du Roy, & la Prospérité des Geus
1581
Den Haag KB: 1714 E 20
f96v

DBNL, naar Kuiper & Leendertz 1924.