Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Op de wyse: hansie snee dat koere was lanck

1. Het soude gaste ten ooereloch vaeren
ten ooereloch alsoe fiere
sy noeden een al van haer kaeren
om eens met haer te bieren

2. Door haer versouckt wilt dit verstaen
mosten sy tschiedam koemen
een vaen 2 ofte 3 ten kost niet schaen
sy spraeken als den vroeme

3. Tschiedam Gekoemen vrooelick en bly
soe hebben sy haer geuonden
sy gingen spaenseeren sy aen sy
om te hoeren haer gronden

4. Het was te Delft wille wy syn
om te drinken De foeye
tDocht haer te weesen hups en fyn
maer twas een kaelenoeye

5. van Daer scheydende saeuons laet
om naer Delft te trecken
het was luttel tot haeren baet
Den duiuel ginck op krecken

6. Te Delft gekoemen niet Drooch maer nat
nae de herberch syn sy gegangen
sy gingen sitte op haer plat
om een luttel te wangen

7. Sy banckte daer al uiter borst
en Droncken den wyn uit schaelen
sy Droncken met smaeck en groeten Dorst
twas gy syt eele baesen

8. De ooerelochs gasten hoort toch dit
lieten de weerdin reekenen
de foeyers werde geesmeete met spit
In haer buers hadde sy teekenen

9. Bet was de man een daelder net
sy waeren onder haer seeuenen
daer laege sommyge op het bet
het gincker niet al te deegene

10. Haer susters koen liepen voor speck
die foeyers en dorste niet spreeken
het was ter stont hout uwen beck
gy lechter tuis ter weecken

11. Sy hadde nochtans hoert myn beuroen
Ick secht u sonder faelen
te segchen een woert stout ende koen
elck moet den daelder betaelen

12. Daer kreechger een al uit den hoop
een klinck al voer syn wangen
terstont maer dat hy heene droop
syn tyt was daer niet lange.

13. Prinse de foeyers wel bekent
sy syn heene geuaeren
godt weet waer dat sy syn volent
en wil de foeygeeuers bewaeren.

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f25r

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.